Βερβεσός σε Χρυσοχοϊδη: «Πληρώστε τους δικηγόρους στην υπηρεσία ασύλου, έχετε τα χρήματα»

Καταγγελία για απλήρωτος δικηγόρους που απασχολούνται στην υπηρεσία ασύλου από το Σεπτέμβριο του 2018, προχωρεί ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημητρης Βερβεσός.

Με επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, γίνεται αναφορά στις  μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλομένων αμοιβών στους δικαιούχους του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η επιστολή του προέδρου του ΔΣΑ:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, το Υμέτερο Υπουργείο καθυστερεί, για διάστημα πλέον των έξι μηνών στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, να εξοφλήσει τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων, εν ενεργεία μελών του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, παρότι οι τελευταίοι παρέχουν ανελλιπώς και προσηκόντως τις υπηρεσίες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι καίτοι απασχολούνται ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018, ουδέποτε έχουν πληρωθεί για τις υπηρεσίες τους.

Οι καθυστερήσεις υπηρεσιών, ιδίως δε των συναρμοδίων τμημάτων Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και Εκτέλεσης ΠΔΕ της ΓΔΟΥ έχουν επαχθείς επιπτώσεις στο βιοπορισμό των συναδέλφων, που με αυταπάρνηση και ζήλο παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την προάσπιση της διεθνούς έννομης τάξης, την κατά νόμο προστασία των αιτούντων άσυλο και την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνεται δε, ότι επί των ποσών των ΤΠΥ, οι συνάδελφοι καλούνται να αποδώσουν ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος, τα οποία οι φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές καταλογίζουν χωρίς χρονοτριβή και χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι επιρρίπτονται επί ανείσπρακτων ποσών. Η θέση των συναδέλφων καθίσταται ακόμη πιο δεινή αν αναλογιστεί κανείς ότι η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα είναι προϋπόθεση για την πληρωμή τους.

Η εσχάτως διατυπωθείσα υπηρεσιακώς δικαιολογία, ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μη έγκριση του νέου προϋπολογισμού, όπως επεσήμαναν με αναφορά τους οι συνάδελφοι, αντίκειται στην θεσμική και οικονομική πραγματικότητα.

Τούτο, διότι σύμφωνα με την από 06.07.2016 υπογραφείσα Συμφωνία Επιδότησης και την με αριθμ. πρωτ. 10434/06.07.2016 Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης στη Δράση «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» και την από 31.10.2019 4η Τροποποίηση αυτής, υπάρχει ειδικό κονδύλιο που προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία του μηχανισμού για τη δωρεάν νομική συνδρομή των αιτούντων άσυλο σε β’ βαθμό, κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, έως το τέλος του 2020. Η συνεισφορά δε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κονδύλι αυτό ανέρχεται σε 1.935.883,20 € και αντιστοιχεί σε 75 (%) επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης . Ώστε προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση η έστω και πρόσκαιρη μη διαθεσιμότητα χρημάτων για το Πρόγραμμα .

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα ανεξόφλητα ΤΠΥ αφορούν ήδη παρασχεθείσα (δεδουλευμένη) υπηρεσία, προσέτι δε ότι, ενόψει της έναρξης ισχύος του ν. 4636/2019, το μητρώο δικηγόρων νομικής συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ομαλής μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο και της ορθής εφαρμογής του νόμου, σας καλούμε όπως

α) προβείτε στην αμελλητί εξόφληση όλων των εκδοθέντων τιμολογίων του έτους 2019,

β) όπως λάβετε μέριμνα για την εξόφληση εφεξής έκαστου εκδιδόμενου τιμολογίου το πολύ εντός δύο μηνών από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία Ασύλου και

γ) όπως προβείτε εγκαίρως στην παρακράτηση και απόδοση του παρακρατούμενου φόρου (20%) του ποσού των τιμολογίων στη φορολογική αρχή.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ

Δημήτρης Βερβεσός»