ΠΟΑΞΙΑ προς Υπ.Εργασίας για τις προσωρινές συντάξεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ, μέσω ΕΦΚΑ

 

1α. Από το άρθρο 57 «Καταβολή τρίμηνων αποδοχών» του (β) σχετικού προβλέπονταν ότι στο μόνιμο ή ισόβιο υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που απομακρύνεται για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία, καταβάλλονται για τρεις μήνες όλες οι αποδοχές του, ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης.
β. Με τις διατάξεις του άρθρου 57Α «Προκαταβολή σύνταξης» του (β) σχετικού προβλέπεται ότι ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξης του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησης του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
γ. Από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 9 «Προσωρινή σύνταξη» του (α) σχετικού, οι διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007 έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 (στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος κλπ) που αποχωρούν από την Υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
Συνεπώς για αποχωρήσεις υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας μετά την 1-7-2016 δεν πρέπει να καταβάλλονται τρίμηνες αποδοχές, αλλά προσωρινή σύνταξη στο 50% του μισθού κατά τη διαγραφή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της προηγούμενης παραγράφου.
2. Από τις διατάξεις του άρθρου 52 του (α) σχετικού ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται έως την 31-12-2016 καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α., με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση των Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες τους και άλλα θέματα λειτουργίας τους.
3. Με την παρ. 2 του άρθρου 69ΙΒ του ν. 4387/2016 οι Υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών οι οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες αυτές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. Έτσι μέχρι σήμερα οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών κανονίζονται από τις υφιστάμενες δομές του Γ.Λ.Κ., μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.
4. Τελικά μετά από επισημάνσεις μας και συνεχόμενη όχληση, στο πδ 8/2019 δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ, όπου στο άρθρο 19 παράγραφο 2γ προβλέπει τη δημιουργία του Τμήματος Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων.
Κύριε Υπουργέ,
Αν και από τη δημοσίευση του ως άνω οργανισμού πέρασε χρονικό διάστημα περίπου δέκα μηνών, ακόμα δεν έχει συσταθεί το εν λόγω Τμήμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεών των Ένστολων. Δηλαδή μια στοχευόμενη ενέργεια, όπου περιορίζοντας τον αριθμό των προς συνταξιοδότηση ατόμων, επισπεύδεται το χρονικό διάστημα για την απονομή της σύνταξης, από την οποία τα οφέλη είναι αυτονόητα, για άλλη μια φορά έπεσε στο κενό, μη δυνάμενη να υλοποιηθεί εμπλεκόμενη στις γνωστές καλένδες ενός συστήματος που το μονό που το απασχολεί φαίνεται ότι είναι η διατήρηση των κεκτημένων.
Επειδή έχουμε την άποψη ότι το όλο ζήτημα, αφορά το σύνολο του ένστολου προσωπικού και δεδομένου ότι από το ξεκίνημα της Κυβέρνησης, πρόθεσή της φαίνεται ότι είναι να ξεπεραστούν οι όποιες αγκυλώσεις του παρελθόντος, παρακαλούμε για την ανάληψη από μέρους σας όλων εκείνων των πρωτοβουλιών, ώστε επιτέλους να γίνει πράξη η σύσταση του παραπάνω Τμήματος.