Μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών ΥΠΠΟ: “Οι νόμοι θεσπίζονται για να εφαρμόζονται”

Ανακοίνωση εξέδωσαν τα μέλη των Επιτροπών αξιολόγησης Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αφορμή τα όσα διακινήθηκαν σχετικά με την κίνηση των δύο υπαλλήλων σχετικά με τις απαγορεύσεις και την κινητοποίηση της ΕΛΑΣ στις κινηματογραφικές αίθουσες που προβαλόταν η ταινία «JOKER».

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

«Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα των τελευταίων ημερών, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, εμείς ως μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την επιστημονική ιδιότητα που ο καθένας από εμάς διαθέτει, βρισκόμαστε στην αναγκαία θέση να διευκρινίσουμε τα εξής:.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργούν πέντε Επιτροπές Αξιολόγησης Καταλληλότητας κινηματογραφικών ταινιών (τέσσερις Πρωτοβάθμιες και μία Δευτεροβάθμια), σύμφωνα με τα εδάφια 1, 2 και 3 του άρθρου 37 του Νόμου 3905/2010 ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010 το οποίο έχει επί λέξει ούτω: «1. Πριν από την προβολή κάθε κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα, υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον διανομέα αίτηση στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.ΟΜ), προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες. Η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. εκδίδει πράξη κατάταξης του κινηματογραφικού έργου σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων. Για τη χορήγηση της πράξης αυτής καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. 2. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Αντικείμενο των επιτροπών είναι η κατάταξη των έργων που έχουν υποβληθεί στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) κατάλληλη για όλους,

(β) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 12 ετών,

(γ) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών,

(δ) ακατάλληλη για ανηλίκους.

Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από την κατάταξη της ταινίας ηλικία. Όποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για την ηλικία τους τιμωρείται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η τέλεση από αμέλεια της πράξης αυτής τιμωρείται με χρηματική ποινή από 500 έως 5.000 ευρώ»
Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ ΤΝΕ/293800/2954/34/4 (1) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 75336/2−8−2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων» (ΦΕΚ 1920/Β΄/2011 ). «Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και οι γραμματείς των Επιτροπών, εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο χορηγεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ανωτέρω με την επίδειξη του ειδικού δελτίου δικαιούνται να εισέρχονται ελευθέρως, σε χώρους δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων για άσκηση ελέγχου, αποκλειστικώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους» .

Στο πίσω μέρος του ειδικού δελτίου ταυτότητας αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα:

«Με την επίδειξη της παρούσας ο κάτοχος εισέρχεται σε χώρους δημοσίων θεαμάτων & ακροαμάτων για άσκηση ελέγχου, αποκλειστικώς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Παρακαλούνται οι αστυνομικές αρχές να παρέχουν κάθε δυνατή και νόμιμη διευκόλυνση στον κάτοχο του παρόντος για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε περίπτωση που κάποιο μέλος της επιτροπής αντιληφθεί ότι ο αιθουσάρχης επέτρεψε σε ανηλίκους να παρακολουθήσουν ταινία ακατάλληλη για την ηλικία τους έχει υποχρέωση να καλέσει τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσουν την παράβαση του αιθουσάρχη.

Αυτό το αυτονόητο και εντός των πλαισίων του νόμου έκαναν στην περίπτωσητης προβολής, σε κινηματογραφικές αίθουσες, της ταινίας «ΤHE JOKER»,δύο μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών (υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού).

Οι νόμοι θεσπίζονται για να εφαρμόζονται και, σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την δημόσια προβολή των κινηματογραφικών έργων την έχει η πολιτεία.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των ταινιών εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και δεν συνιστά λογοκρισία του περιεχομένου των ταινιών αλλά αποσκοπεί στην προστασία του ψυχισμού των ανηλίκων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εμείς, ως μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών, προσφέρουμε, αμισθί και εθελοντικά τις υπηρεσίες μας.

Η παρούσα υπογράφεται από είκοσι τέσσερα (24)»

Μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού