Βάσεις εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές (2015)

Τον αριθμός εισακτέων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017, με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το σχολικού έτους 2014-2015 καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση πριν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. 

Σύμφωνα με την απόφαση ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014- 2015 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250), από τους οποίους ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και από κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων

Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοι-χούν στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:

i)    Σε ποσοστό 90%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, από υποψή-φιους κατόχους ημερησίου ΕΠΑ.Λ, και από κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων  (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

ii)    Σε ποσοστό 10%, δηλαδή μία (1) θέση, από υποψή-φιους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., τα έτη 2013 ή 2014 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:

Σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, δηλαδή μία (1) θέση και σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2013, σε ποσοστό 40%

Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις θα καλυφθούν: α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2013, 2014). Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις και σε όσους απέκτησαν το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υπο-ψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισα-γωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν.2552/1997 (Α’ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4Α’ περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν.2909/2001 (Α’ 90).

γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξε-τάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοί-τους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδη-μαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απο-λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2013, 2014), ως ακολούθως

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2013, σε πο-σοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

Ποσοστό 3%, δηλαδή μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες

Ποσοστό 87%, δηλαδή τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.

Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 3 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.

Ομοίως κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Αναλυτικότερα τον αριθμό των εισακτέων (ανδρών – γυναικών) μπορείτε να δείτε εδώ

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr, anassa-police.blogspot.gr