ΣτΕ: Θεμελίωση ευθύνης Ελληνικού Δημοσίου για παράλειψη λήψης μέτρων σε προστασία υπό εκπάιδευση ΕΦ και Τμήματος

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθιστά θεμελίωση ευθύνης Ελληνικού Δημοσίου λόγω παράλειψης λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των εκπαιδευομένων και τη φύλαξη του Α.Τ. (ΔΠΑ 1752/2019)

Η απόφαση του ΣτΕ

ΔΠΑ 1752/2019, 26ο Τμήμα: Τα όργανα διοίκησης του Αστυνομικού Τμήματος παρέλειψαν να λάβουν όλα τα μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, προκειμένου να επιτελέσουν επιτυχώς το έργο της εκπαίδευσης της ενάγουσας ως ειδικής φρουρού και να αποτρέψουν τον επίδικο τραυματισμό της. Και τούτο, διότι δεν ορίστηκε εν ενεργεία αστυνομικός, βαθμοφόρος ή μη, ως επιβλέπων της ομάδας περιπολίας, υπεύθυνος για την καθοδήγηση των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατεθείσας υπηρεσίας και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Η ευθύνη των οργάνων του εναγομένου ερείδεται, πρωτίστως, στην υποχρέωση που υπείχαν να μεριμνήσουν για την ασφαλή διεξαγωγή της ανατεθείσας στην ενάγουσα υπηρεσίας, η οποία εντασσόταν στα πλαίσια της πρακτικής της εκπαίδευσης, με την άσκηση άμεσης επίβλεψης κατά την εκτέλεση αυτής και την έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση διακινδύνευσης της ίδιας, όπως και των λοιπών εκπαιδευομένων, και να λάβουν προληπτικά μέτρα, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή της. […]

Η ευθύνη των οργάνων του εναγομένου θεμελιώνεται, παράλληλα, και στα πλημμελή μέτρα που είχαν ληφθεί για τη φύλαξη του κτιρίου κατά του οποίου εκδηλώθηκε η επίθεση … Τούτο συνάγεται, εάν ληφθεί υπόψη ότι, κατά τον χρόνο της επίθεσης, το κτίριο φυλασσόταν από τρεις εκπαιδευόμενους και όχι εν ενεργεία ειδικούς φρουρούς, ενώ δεν είχε οριστεί εν ενεργεία αστυνομικός προς επίβλεψή τους κατά την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας …, καθώς και ότι στον προαύλιο χώρο του κτιρίου υπήρχαν σταθμευμένα τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα, γεγονός που συνέβαλε στο να καταστεί δυνατό οι δράστες να προσεγγίσουν πεζοί το κτίριο, αιφνιδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους ειδικούς φρουρούς που εκτελούσαν υπηρεσία σκοπού, και να πυροβολήσουν κατά των ευρισκομένων εντός και εκτός του κτιρίου από απόσταση μόλις είκοσι μέτρων.

Χαρακτηριστικό της πλημμελούς φύλαξης εν γένει του κτιρίου συνιστά, ακόμη, και το γεγονός ότι το αστυνομικό φυλάκιο δεν ήταν κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά, όπως επιτάσσει ο νόμος, τούτο δε δεν αμφισβητείται από το εναγόμενο.

Εξάλλου, η λήψη εκ μέρους των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. αυξημένων μέτρων προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού της και των αστυνομικών υπηρεσιών ήταν επιβεβλημένη, εάν ληφθεί υπόψη ότι λίγους μήνες πριν το συμβάν είχαν σημειωθεί επιθέσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων, ως εκ τούτου η προκείμενη επίθεση συνιστούσε ένα αναμενόμενο και όχι τυχαίο γεγονός, όπως αβάσιμα προβάλλει το εναγόμενο.

____________________

* πηγή: adjustice.gr, lawspot.gr