ΣτΕ: Δικαιώνει εγκυμονούσα που «κόπηκε» από διαγωνισμό Πυροσβεστών, λόγω.. εγκυμοσύνης

Απόφαση του Συμβουλιου της Επικρατείας, δικαίωσε εγκυμονούσα υποψήφια για την εισαγωγή της ως δόκιμος Πυροσβέστης, η οποία είχε αποκλειστεί από τις αθλητικές δοκιμασίες κατά τη συμμετοχή της σε σχετική προκήρυξης διαγωνισμού του Πυροσβεστικόυ Σώματος.

Στο πλαίσιο της συνταγματικά – και όχι μόνο – προστατευμένης μητρότητας το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και παράλληλα αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείο Αθηνών που δεν δέχθηκαν εγκυμονούσα στον 6 μήνα κύησης να περάσει στις αθλητικές δοκιμασίες του διαγωνισμού δοκίμων πυροσβεστών μετά τον τοκετό της.

Ειδικότερα, το 2007 με πράξη του αρχηγού του ΠΣ προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στην Πυροσβεστική 1.260 δοκίμων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού για την είσοδό τους στο ΠΣ, πλέον των άλλων γραπτών κ.λπ. εξετάσεων, πρέπει να υποβληθούν και σε αθλητικές δοκιμασίες.

Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (19/2006) που καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την εισαγωγή στο ΠΣ, προκύπτει ότι η επιτυχία των υποψηφίων στις αθλητικές εξετάσεις αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της συμμετοχής τους στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Όμως, μια από τις υποψηφίους στον επίμαχο διαγωνισμό το χρονικό διάστημα που είχε καθοριστεί για να υποβληθούν σε αθλητικές εξετάσεις ήταν 6 μηνών έγκυος.

Η υποψηφία προσκόμισε βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου που επιβεβαίωνε την εγκυμοσύνη της και ζήτησε να υποβληθεί στις αθλητικές εξετάσεις, αμέσως μετά τον τοκετό.

Με πράξη του αρχηγού του ΠΣ απερρίφθη η από 14.3.2008 αίτηση της υποψηφίας του διαγωνισμού, με την οποία ζητούσε να της επιτραπεί, λόγω εγκυμοσύνης της, «να υποβληθεί στις κατά νόμον αθλητικές δοκιμασίες σε χρόνο διάφορο του προγραμματισθέντος».

Ακόμη, στην απόφαση αρχηγού του ΠΣ αναφέρεται ότι η επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο και προσθέτει ότι «υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο».

Και συνεχίζει ο αρχηγός του ΠΣ: «Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο».

Για την υποψηφία του διαγωνισμού, μετά από αυτά, ήταν πλέον μονόδρομος η προσφυγή της στη Δικαιοσύνη.

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έχασε την «μάχη» η υποψηφία του διαγωνισμού.
Οι διοικητικοί Εφέτες έκριναν ότι η αιτιολογία της απόφασης του Αρχηγού του ΠΣ «δεν αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας και της μητρότητας, διότι λόγοι υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την εντός συντόμου και πάντως ευλόγου χρόνου περαίωση του διαγωνισμού επιλογής δοκίμων πυροσβεστών, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έγκαιρος διορισμός αυτών και αποτελεσματική η επιτέλεση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος».

Επίσης, οι διοικητικοί Εφέτες έκριναν ότι η απόφαση του αρχηγού του ΠΣ, δεν αντιβαίνει ούτε στις διατάξεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας είχαν αντίθετη άποψη από αυτή των Εφετών, μετά την αναίρεση που άσκησε η υποψηφία κατά της εφετειακής απόφασης

Οι δικαστές του ΣτΕ, αφού ερμήνευσαν το γράμμα των άρθρων 4 (περί ισότητας) και 21 (προστασία της οικογένειας) του Συντάγματος, αλλά και την επίμαχη Ευρωπαϊκή οδηγία (76/207/ΕΟΚ) έκριναν ότι δικαιολογείται χάριν της προστασίας της μητρότητας η αναβολή της αθλητικής εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης του παιδιού, χωρίς αυτό να παρακωλύει την πρόοδο του σχετικού διαγωνισμού.

Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ερμηνεύοντας το Π.Δ. 19/2006, υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 4 και 21 του Συντάγματος, καθώς και εκείνων της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, έκριναν ότι «η εγκυμοσύνη, η οποία εμποδίζει εγκυμονούσα υποψήφια πυροσβέστη να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογεί χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του κράτους, την αναβολή της αθλητικής της εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για την διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων χρόνου, και συγκεκριμένα έως ότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες».

Η αναβολή της αθλητικής εξέτασης της εγκυμονούσης υποψηφίας – συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας- «δεν παρακωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, αφού αυτός συνεχίζεται με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και της εγκυμονούσης υποψηφίας, στις γραπτές εξετάσεις και τα λοιπά στάδια του διαγωνισμού».

Και προσθέτει η απόφαση του ΣτΕ: «Αν μεν, βάσει των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων και των λοιπών σταδίων του διαγωνισμού, η εγκυμονούσα υποψηφία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων, αυτή αποκλείεται από την κατάταξη, παρελκούσης πλέον της υποβολής της στις αθλητικές δοκιμασίες.

Αν, αντιθέτως, η εγκυμονούσα περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων, τότε υποβάλλεται στις αθλητικές δοκιμασίες, μετά τον τοκετό, όταν, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πρόβλημα στην υγεία της.

Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον ανταποκριθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, η υποψήφια καλείται για φοίτηση στην, αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου, εκπαιδευτική σειρά, εφαρμοζομένης αναλόγως της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006 και της αντίστοιχης προς αυτή διατάξεως της προκηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία δοκίμου πυροσβέστου, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά, εξερχομένη δε επιτυχώς από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς, της οποίας ήταν επιτυχούσα».

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport