Σε εφαρμογή μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα τα αυστηροποιημένα μέτρα για τις μετακινήσεις

Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας, με ισχύ των αυστηροποιημένων μέτρων της ΕΛ.ΑΣ έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα

Με στόχο να αποτραπούν οι (άσκοπες) επισκέψεις στα σπίτια συγγενών και φίλων, στην προσπάθεια περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 21.00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (18/04) και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα, τα αυστηροποιημένα έκτακτα μέτρα.

Σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου – πλέον του Εθνικού Οδικού Δικτύου- έχουν αναπτυχθεί από το πρωί σημεία ελέγχου, ενώ γίνεται αυστηρός έλεγχος στοιχείων και αιτιάσεων που παραθέτουν οδηγοί και επιβαίνοντες στα οχήματα για τις μετακινήσεις τους. Η μετακίνηση για παροχή βοηθείας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη -κωδικός 4-, θα πρέπει να προκύπτει εγγράφως ενώ θα ελέγχονται το σημείο αναχώρησης και ο προορισμός.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων προβλέπει και την χρήση drone εκτός από την εικόνα που θα μεταδίδουν στα Κέντρα Επιχειρήσεων τα ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ.- εξετάζεται να χρησιμοποιηθούν και του ΠΣ-, και να δίνονται κατευθύνσεις στις αστυνομικές δυνάμεις. Με αυξημένες περιπολίες και αστυνομική η ΕΛ.ΑΣ έχει θέσει σε διατεταγμένη διάθεση σχεδόν 5000 Αστυνομικούς από όλες τις Υπηρεσίες, ενώ οι έλεγχοι σε στόχους οικονομικού ενδιαφέροντος και καταστήματα τα οποία είναι σε λειτουργία έχει προβλεφθεί να εντατικοποιηθούν.

Για όσους δεν μπορούν να αιτιολογήσουν τις μετακινήσεις τους, ως επιτακτικά αναγκαίες, προβλέπονται πρόστιμα με διπλασιασμό το ποσού στα €300 και αφαίρεση πινακίδων για 60 ημέρες. Επίσης η καταχρηστική αιτιολογία μετακίνησης ως “Β4 ” επισείει πρόστιμο ύψους € 300 , αφαίρεση πινακίδων για τον οδηγό και €150 πρόστιμο στο συνοδηγό. Ενώ στα €1.000 ανέρχεται το πρόστιμο σε κάθε παραβάτη για παρουσία σε δημόσιες συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων, όπως ισχύει και για τις συναθροίσεις με ψήσιμο οβελία, ενώ  σε ακραίες περιπτώσεις προβλέπεται και αυτόφωρο, σύμφωνα με το Άρθρο 285, που αφορά στην αποτροπή διάδοσης νόσου.

Αναλυτικά η ΚΥΑ

Οι υπουργοί Προστασίας Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.
2. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
3. Την παρ. 1 του εβδομηκοστού τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη- μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168).
9. Την υπ’ αρ. Δ.1α/Γ.Π.οικ. 24112 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1272).
10. Την από 16.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.25769/17.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μονο : Ειδικώς για το χρονικό διάστημα από το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προ- σωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται με απλή πράξη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει: α) στον οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και β) το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η με- τακίνηση της περ. (ε) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη, χωρίς να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Δείτε επίσης