Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα, συμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρεται,  «τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου ποινικού κώδικα, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38882/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις.»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ_ΔΙΚΑΙΟΣΥΗΣΩστόσο όπως προκύπτει κατα την ανάγνωση των τροποποιητικών του υπό διαβούλευση Σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα, ενδεικτικά στο Αρθρο 381 η τροποποίηση του, για τον πολίτη επιφέρει κόστος (!) καθώς για δήλωση κλοπής θα απαιτείται παράβολο, ενώ η διάταξη για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης φθορών, καταργούνται ως άρθρα, μεταξύ άλλων.

“Το ως άνω σχέδιο κώδικα προέκυψε από τις εργασίες ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με ειδικό νόμο και για την ψήφισή του μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία κύρωσης στο σύνολό του με ιδιαίτερο νόμο, κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο σε συνεργασία με την επιτροπή θα προβεί σε επεξεργασία του προτεινόμενου από την τελευταία σχεδίου νέου κώδικα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τυχόν αναγκαίες αλλαγές.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η ηλεκτρονική διαβούλευση (εδώ) θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Μιχαήλ Καλογήρου

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”