Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης 150 κενών θέσεων Π.Π.Υ εξ ιδιωτών;|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Ερώτημα σχετικά με τη «Διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης –εξ’ιδιωτών-» θέτουν Επιλαχόντες- Επιτυχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης από την κατηγορία των ΙΔΙΩΤΩΝ για την κάλυψη 150 κενών θέσεων για την πρόσληψή τους στη διαδικασία κάλυψης 232 κενών θέσεων Π.Π.Υ.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής ΕΔΩ

“…….Με την υπ’ αριθμ. 49799 οικ. Φ. 300.2/24-08-2015 έγινε η πρόσκληση παραλαβής δελτίων υγειονομικών εξετάσεων 100 επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, και με την υπ’ αριθμ. 62266 οικ. Φ. 300.2/16-10-2015 διενεργήθηκαν υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες των παραπάνω 100 επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Με την υπ’ αριθμ. 49822 οικ. Φ. 300.2/17-11-2015 έγινε η πρόσκληση παραλαβής δελτίων υγειονομικών εξετάσεων – διενέργεια υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων καθώς και αθλητικών δοκιμασιών 138 νέων επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 04-12-2015.
Για ποιο λόγο δεν καλέστηκαν για υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις κι αθλητικές δοκιμασίες εξ’αρχής 238 επιλαχόντες ΙΔΙΏΤΕΣ πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος? Για ποιο λόγο η διαδικασία έγινε τμηματικά (100 + 138);
Με το ΦΕΚ 1269/14-12-2015 τ.Γ’ και με την υπ’ αριθμ. 68970 οικ. Φ. 300.2/13-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΙ4465ΦΘΕ-ΨΨ2), προσλαμβάνονται 82 επιλαχόντες εποχικοί πυροσβέστες ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Πότε προτίθεται το Πυροσβεστικό Σώμα να προβεί στην κάλυψη των 150 κενών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εξ ιδιωτών;
Έπειτα από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, εισπράττουμε την απάντηση ότι η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ιδιωτών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο 4305/2014 και την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.32.1/86/οικ.31792 στις 8/12/2014, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται πριν την υπογραφή πράξεως διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται, να διενεργεί αμελλητί, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για τον διορισμό ή πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά την διαδικασία πρόσληψης ή την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.
Σύμφωνα όμως με την παρ.7 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, προβλέπεται ότι οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται από τον νόμο, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλλει το αίτημα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
Για ποιο λόγο η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ιδιωτών έχει αργήσει τόσο πολύ, ενώ οι υγειονομικές-ψυχοτεχνικές-αθλητικές εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί από τις 04-12-2015;

Κύριοι, έχουμε εξουθενωθεί οικονομικά και ψυχικά. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα, ο εμπαιγμός τόσων ετών δε θα περάσει. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο, που είναι το δίκαιο και το νόμιμο συνάμα, να ολοκληρωθεί η πρόσληψή μας που νομίμως δικαιούμαστε.

Επιλαχόντες Π.Π.Υ εξ Ιδιωτών.”


*spyth.blogspot

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport