Νέα ΚΥΑ: Πρόστιμο στα €300 με αφαίρεση άδειας και πινακίδων, για μετακίνηση εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας

Νέα ΚΥΑ υπογράφηκε από τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιεί με διπλασιασμό το διοικητικό πρόστιμο από €150 σε €300, για όσους επιχειρήσουν να μετακινηθούν εκτός Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας τους,, ενώ αν ως μέσο χρωσιμοποιήσουν ΙΧΕ ή ΜΟΤΑ, επιβάλεται επιτόπου αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για 60ημέρες. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στην Αττική, έχουν ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με την νέα ΚΥΑ, καθώς η Αττική, χωρίζεται σε 8 Περιφερειακές Ενότητες.

Το πρόστιμο για την άσκοπη μετακίνηση παραμένει στα €150

Στο άρθρο 2 στην παράγραφο 7, αναγράφεται χαρακτηριστικά: “Αρμόδιες Αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ειδικώς στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 300 ευρώ. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 60 ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του ΚΟΚ, όπως ισχύει“.