Ηλεκτρονική δήλωση απώλειας της ταυτότητας για τους πολίτες

Απλούστευση για τις χρονοβόρες διαδικασίες δήλωσης απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας για τους πολίτες με ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, και προώθηση στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας προς διευκόλυνση των πολιτών
Μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – EΨΠ), όπως προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πολίτες μπορούν πλέον να δηλώνουν την απώλεια της ταυτότητάς τους.
Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη με τους κωδικούς που διαθέτει για το taxisnet. Μετά την υποβολή της, η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά επέχει θέση αποδεικτικού κατάθεσης της δήλωσης στην ψηφιακή θυρίδα της ΕΛ.ΑΣ, φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην απόφαση «γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες»:
α) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ (σ.σ. Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης), χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου».