Η ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας γύρω από την πυρκαγιά στα διυλιστήρια, μάλλον είναι αναγκαίο να γίνει μια μικρή παράθεση των θεσμικών νομοθετικών κειμένων που διέπουν την επέμβαση του Π.Σ. αλλά και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και των ομάδων πυρασφάλειας.

Γράφει ο Πύραρχος, ΠΣ- Γιάννης Σταμούλης

Καταρχήν να αναφέρουμε, πάντα με το Ν.4249/2014, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών ( η εγκατάσταση του διυλιστηρίου σαφώς και δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις)
Η αποστολή του Π.Σ. μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Π.Σ. έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές.
Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:
α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές − βιολογικές − ραδιολογικές−πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές.
β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής
συνδρομής ή περίθαλψης.
Επίσης στην αποστολή του Π.Σ περιλαμβάνεται η διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265,266, 267 ΠΚ), καθώς και η πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στα εγκλήματα του εμπρησμού και τον έλεγχο της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας

Ο νομοθέτης επίσης στον ίδιο Νόμο 4249/2014 δίνει την δυνατότητα στο Π.Σ. στην επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή
δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο.
Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικό είναι το εδάφιο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ στην 34458/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: “Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου. (ΦΕΚ 846/Β/31-12-90) ” όπου και αναφέρει ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών “πρέπει να εκπαιδεύεται στη λήψη δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και στη χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισµού πρώτης βοήθειας. Πρέπει να είναι εξοικειωµένο µε τους τύπους των πυροσβεστήρων που µπορεί να συναντήσει και στην απαραίτητη σειρά των εργασιών. Αυτός ο τοµέας εκπαίδευσής τους πρέπει να συµπεριλαµβάνει θεωρία και ειδική εξάσκηση στην πρακτική εξάσκηση στην κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µε ασκήσεις ετοιµότητας.
Τέλος αυτό που πρέπει να είναι γνωστό σε όλους είναι ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014, τα μέλη των ομάδων Πυροπροστασίας, όπου η συγκρότησή της επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς κινδύνου ενεργούν ως ακολούθως:
-Προβαίνουν στην άμεση σήμανση συναγερμού- ενημερώνουν τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας και ειδοποιούν την Π.Υ

Πηγή

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport