Ένοπλες Δυνάμεις :ΕΣΟ «κατάταξης» για 193 στρατιωτικούς σκύλους

Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια 193 στρατιωτικών σκύλων σε κάλυψη των απαιτήσεων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων – Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, για την επόμενη διετία προκήρυξε η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Τη διενέργεια διαγωνισμού – αναρτήθηκε στη Διαύγεια (εδώ)- µε ανοικτή διαδικασία και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία, για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των €484.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι στρατιωτικοί σκύλοι θα εκπαιδευτούν σε καθήκοντα φρούρησης, και ανίχνευσης (ουσιών ή ατόμων) και ως σκύλοι αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό την επόμενη διετία :

  • Ο Στρατός Ξηράς θα προμηθευθεί 95 σκύλους φρούρησης
  • Το Πολεμικό Ναυτικό 20 σκύλους φρούρησης και
  • Η Πολεμική Αεροπορία 75 σκύλους φρούρησης και 3 σκύλους ανίχνευσης

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή των σκύλων :

Να είναι φυλής German Shepherd ή Belgian Shepherd ή DutchShepherd για σκοπούς φρούρησης/ανίχνευσης, µε γενική εμφάνιση, ανατομική κατασκευή, βάρος, διαστάσεις, αναλογίες, χρώμα και τρίχωμα που να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της εκάστοτε φυλής ή/και των αναγνωρισμένων υποφυλών αυτής. Επιπλέον για σκοπούς ανίχνευσης δύναται να γίνουν αποδεκτοί και σκύλοι άλλων φυλών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις εκάστου Κλάδου και όπως θα προσδιορίζεται στις προκηρύξεις των κατά περίπτωση διενεργουμένων διαγωνισμών
Η ηλικία τους να είναι από 12 έως 24 µμηνών, την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πλην των πατρογονικών (αναπαραγωγής), για τους οποίους το ηλικιακό όριο επιλογής ορίζεται σε 18- 36 μήνες
Γίνονται αποδεκτοί σκύλοι αρσενικού και θηλυκού γένους, µε τον περιορισμό ότι οι θηλυκοί σκύλοι αξιοποιούνται ως φύλακες, αφού προηγουμένως στειρωθούν µε μέριµνα και έξοδα του προμηθευτή, μετά.
Γίνονται αποδεκτοί και σκύλοι που δε συνοδεύονται από πιστοποιητικά γενεαλογικού δέντρου ή καθαροαιµίας (Pedigree), εκδόσεως του Παγκόσμιου Κυνολογικού Ομίλου [Federation Cynologist International(FCI)], µε βάση τις εργασιακές αποδόσεις και το φαινότυπό τους.