Διαταγή επιλογής 60Αστυνομικών για απόσπαση σε Προξενεία/Πρεσβείες

Διαβιβάστηκε στις Αστυνομικές Υπηρεσίες διαταγή για την επιλογή 60 Αστυνομικών με απόσπαση σε Πρεσβείες – Προξενεία.

ΕΛΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΡΕΣΒΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ 600762 (Pol) διαταγή και τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκηρύχθηκε η επιλογή 60 Αστυνομικών, οι οποίοι θα αποσπασθουν στο Υπ.ΕΞ για συνδρομή στη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων στις αναφερόμενες Πρεσβείες – Προξενεία .