Αστυνομικοί εξελιγμένοι στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Αναδημοσίευση άρθρου του Γρηγόρη Χρυσάφη από το ekapolice.gr

“Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις αντικαταστάσεις και προσθήκες άρθρων με τον Ν.4071/2012, για όσους αστυνομικούς κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων στην τοπική αυτοδιοίκηση παρακάτω μπορούν να ενημερωθούν ως

προς τα ισχύοντα για την διευκόλυνση άσκησης των καθηκόντων τους.

ΑΔΕΙΕΣ:
Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων(100,000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200,000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι (κατηγορία στην οποία ανήκουν και οι αστυνομικοί) χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.
Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής άδειας στους Προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους Προέδρους των Συνδέσμων Δήμων.
Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν επίσης και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.
Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική άδεια του αιρετού.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι όποιοι είναι υπάλληλοι δημοσίου έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, για το λόγο αυτό τους χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση για την υπηρεσία τους.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ:
Εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται στην ή αποσπώνται στη πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόρης Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Αθηνών στη ΠΟΑΣΥ – Μέλος Ε.Κ.Α.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport