“Αρμοδιότητες αστυνόμευσης επί του αιγιαλού- παραλίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, κάθε άλλη αστυνόμευση στον αιγιαλό- παραλία, στην ΕΛ.ΑΣ”

Η αστυνόμευση του αιγιαλού και της παραλίας επανήλθε στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ

Στο Νόμο (4676-ΦΕΚ Α’ 67/19-03-2020) που ψηφίστηκε, “Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Κεφάλαιο 2, με τίτλο Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας , Άρθρο 15, αναφέρεται :

1. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), καταργούνται.

2. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) επί του αιγιαλού -παραλίας ασκούνται περιοριστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του ν. 4150/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα αστυνόμευσης στον αιγιαλό και παραλία ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).