Αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έγκριση οι νεες προϋποθέσεις για την έκδοση αντικατάσταση και επανέκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων

Κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους, η αντικατάστασή τους, η ακύρωσή τους και οι προϋποθέσεις επανέκδοσης σε περίπτωση απώλειας.

Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων θα είναι πενταετής για τους ενήλικες και τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους, ενώ τρία έτη ισχύος θα έχουν τα διαβατήρια για τους ανηλικους μικρότερης ηλικίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων θα είναι πλέον η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Μεταξύ των διατάξεων που δεν χορηγείται διαβατήριο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων, προστίθενται, η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, η ψευδής κατάθεση, η παράνομη χρήση ή κατοχή γνησίου διαβατηρίου και η παράνομη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών. Επίσης αποκλείονται όσοι έχουν σε βάρος τους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή λιποτάκτες, τους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, είναι υπόδικοι ή εκκρεμεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί. Ενώ μεταξύ άλλων έχουν αναληφθεί, τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, της εμπορίας δούλων, της ακούσιας απαγωγής, κ.λπ.

Ενω κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων για νοσήλια στο εξωτερικό, μεταξύ των άλλων, του ίδιου του εμπλεκόμενου σε δικαστικές διενέξεις ή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, κ.λπ.