Άσκηση διάσωσης στο «Ευπαλίνειο Όρυγμα» Σάμου

Στα πλαίσια τριήμερης άσκησης 5,6 και 10 Απριλίου η Π.Υ. Σάμου, πραγματοποίησε άσκηση διάσωσης στο Ευπαλίνειο όρυγμα. Την πρώτη ημέρα έγινε καταγραφή των πιθανών κινδύνων του ορύγματος, το μήκος της…