Στη Σχολή Αστυφυλάκων, χωρίς εξετάσεις μέχρι 10 αθλητές, με επιτυχία αγωνιστικής διάκρισης

Δέκα αθλητές/τριες, με αγωνιστική διάκριση σε ηλικία πριν συμπληρώσουν το 12ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας της Προκήρυξης, εισάγονται στην ΕΛΑΣ

Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10), αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση σε ηλικία πριν συμπληρώσουν το 12ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή πριν την 08η-10-2008 και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προβλέπει η Προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές.

Η ρύθμιση αναφέρει:

«Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α’- 121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τα άρθρα 18 παρ. 12 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α’-210), και 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. A’-120), ήτοι

α) έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση πριν την 08η-10-2008, και β) δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή πρέπει να έχουν γεννηθεί μεταγενέστερα της 06ης-06-1996, εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους/τις υποψήφιους/ες Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο Κεφ. II της Προκήρυξης.

Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στην ενότητα Α παρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους αθλητές/τριες.”