ΣτΕ: Δικαίωση γυναίκας υποψήφιας στη Σχολή Λιμενοφυλάκων

Υποψήφια στη Σχολή Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είχε αποκλειστεί επειδή είχε ανάστημα κάτω του, προβλεπόμενου για τις γυναίκες, ορίου του 1,65μ. δικαιώθηκε στο ΣτΕ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε παράνομη τη ρύθμιση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες, καθώς «Από τη σχετική διάταξη που ορίζει ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση γυναικών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα 1,65 μ. προκαλείται έμμεση διάκριση εις βάρος των γυναικών υποψηφίων Λιμενοφυλάκων, αντιβαίνουσα τόσο στο Ενωσιακό Δίκαιο, όσο και στις συνταγματικές διατάξεις και αρχές περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας και αναλογικότητας, δεδομένου ότι η άνιση αυτή μεταχείριση λόγω φύλου, δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς από πλευράς προσφορότητας και αναγκαιότητας του οριζομένου ελαχίστου αναστήματος 1,65μ., η δε άσκηση της ευρείας ευχέρειας του νομοθέτη προς θέσπιση των αναγκαίων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος προσόντων των υποψηφίων Λιμενοφυλάκων προδήλως υπερέβη εν προκειμένω το αναγκαίο μέτρο».

Το ΣτΕ έλαβε υπόψη του επιστημονικά και στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, (α) ο μέσος όρος ύψους των ανδρών ηλικίας 18-24 ετών ανέρχεται σε 1,77-1,78 μ., ενώ των γυναικών αντίστοιχης ηλικίας σε 1,63 μ., (β) ύψος χαμηλότερο του 1,70 μ. έχει ανεξαρτήτως ηλικίας το 20% των ανδρών, (γ) ύψος 1,65 μ. και μεγαλύτερο διαθέτει το 35% του γυναικείου πληθυσμού.

Επίσης, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η απαίτηση ενός ελάχιστου ορίου αναστήματος για την πρόσβαση των γυναικών στο Λιμενικό Σώμα δεν εμφανίζει διαχρονικά συνοχή, συνέπεια και συστηματικότητα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεδομένου ότι παρατηρείται η συνεχής αυξομείωση του ορίου αυτού.

Ειδικότερα, από τότε που για πρώτη φορά επετράπη η κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα γυναικών (1980), μέχρι και σήμερα (ήτοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 42 ετών), για χρονική διάρκεια 28 ετών (1980 ως και 1995, 2003 ως και 2006 και 2011 ως και 2018), το όριο αναστήματος για τις γυναίκες ήταν 1,60μ., για χρονική διάρκεια ενός έτους (1996) το όριο ήταν 1,63μ., για χρονική διάρκεια 10 ετών (1997 ως και 2002 και 2007 ως και 2010) το όριο ήταν 1,65μ. και, τέλος, για χρονική διάρκεια 3 ετών (2019-2021) το όριο είναι πλέον κοινό για άνδρες και γυναίκες και ανέρχεται στο 1,70μ.

Την απόφαση χαιρετίζει η Γραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ) καθώς αναφέρουν ότι, «κάθε άρση αδικίας, που βασίζεται στο φύλο μας, μας ικανοποιεί και δικαιώνει του αγώνες μας».

Οι αποφάσεις αυτές επιτρέπουν μέσω δικαστικής διεκδίκησης, την εισαγωγή γυναικών στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική), οι οποίες συμμετείχαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς και είχαν αποκλειστεί αποδεδειγμένα λόγω αναστήματος κάτω των ορίων 1,65μ. ή 1,70μ.

* Με πληροφορίες από «Φωνή Λ.Σ.»