ΠΣΔυνατότητα άσκησης δεύτερου επαγγέλματος στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους.

Με επικύρωση ΦΕΚ η απόδαση για το προσωπικό της Πυροσβεστικής, “…εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του…”

Με το Π.Δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέπεται και νομοθετικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους,  ότι «Κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Απαγορεύεται ο πυροσβεστικός υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Με την ως άνω διαδικασία, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού».

ΠΣ_ΠΥ_ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ