Ποιοι ένστολοι δικαιούνται επίδομα αναπηρίας – Αναλυτικά το ΦΕΚ

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ποσό των επιδοματων αναπηρίας για το ένστολο προσωπικό ΕΛΑΣ και  Π.Υ.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ :

Άρθρο 1

Επίδομα αναπηρίας

1. α. Στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που μετατάσσονται στην κατάσταση της πολεμικής ή μονίμου διαθεσιμότητας, ανεξαρτήτως του νόμου υπαγωγής τους, χορηγείται επίδομα αναπηρίας, αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο καθορίζεται από την οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, για μία ή περισσότερες βλάβες από τραύματα ή παθήσεις εξαιτίας των οποίων έχουν υπαχθεί στις καταστάσεις πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και υπολογίζεται σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού τους, ως εξής:

I. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι 60%, ποσοστό 40%.

II. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 60% και μέχρι 70%, ποσοστό 60%.

III. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 70% και μέχρι 80%, ποσοστό 80%.

IIII.Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και μέχρι 90%, ποσοστό 120%.

IV. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%, ποσοστό 150%.

β. Για ποσοστό αναπηρίας κάτω του 50% το επίδομα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού αυτού, μη δυνάμενο να υπερβεί το 40% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού.

2. Στις περιπτώσεις που στη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής για την ένταξη στις καταστάσεις πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, δεν προσδιορίζεται ποσοστό αναπηρίας αλλά ποσοστό επιδόματος, σε συνάρτηση με την πάθηση για την οποία έχουν υπαχθεί στις καταστάσεις αυτές, το επίδομα αναπηρίας υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αυτό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού, μη δυνάμενο όμως το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 40%. Στην περίπτωση που στη γνωμάτευση της εν λόγω Επιτροπής δεν προσδιορίζεται ούτε ποσοστό αναπηρίας ούτε επιδόματος, καταβάλλεται αναπηρικό επίδομα σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού.