Νέα διαταγή Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ, προς της “αποσυμφόρηση” των Επιτελείων από το πλεονάζον προσωπικό

Βέα σημαντική διαταγή υπογράφει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης

Με στόχο την επανακατανομή του Αστυνομικού προσωπικού στην “αποσυμφόρηση” των Επιτελείων από το πλεονάζον προσωπικό, ζητείται η καταγραφή και διαβίβαση των οργανικών -υπάρχουσας και παρούσας δύναμης των Επιτελείων- με ονομαστικές καταστάσεις στα στοιχεία προσωπικού και καθηκοντολόγιο που επιτελούν.

Ολόκληρη η διαταγή

ΘΕΜΑ: “Ορθολογική διαχείριση έμψυχου δυναμικού Ελληνικής Αστυνομίας – Στελέχωση επιτελείων

1. Είναι προφανές πως η ορθολογική και αποδοτική διαχείριση-αξιοποίηση του προσωπικού οποιουδήποτε Οργανισμού, πολλώ μάλλον ενός Οργανισμού, όπως η Ελληνική Αστυνομία, αποτελεί αναμφίβολα καθοριστικό παράγοντα για την εκπλήρωση της κεφαλαιώδους σημασίας εθνικής και κοινωνικής του αποστολής.

2. Από την αυτονόητη αυτή διαπίστωση, απορρέουν η ευθύνη και παράλληλα η υποχρέωση της διοίκησης του Σώματος, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, για την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού των Υπηρεσιών, την πλήρη και αποδοτική αξιοποίησή του βάσει των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεών του καθώς και για το σωστό, δίκαιο και προσαρμοσμένο στις αντικειμενικές υπηρεσιακές απαιτήσεις και ανάγκες καταμερισμό του υπηρεσιακού έργου.

3. Ωστόσο, οι ως άνω πρόδηλες ευθύνες και υποχρεώσεις δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται κατά τον προσήκοντα τρόπο και στον απαιτούμενο βάσει της σπουδαιότητάς τους βαθμό από τους διοικούντες, γεγονός που αποτυπώνεται, ιδίως, στην εικόνα που εμφανίζουν αρκετά από τα Επιτελεία των ∆ιευθύνσεων, ο αριθμός του προσωπικού των οποίων υπερβαίνει τις κατανεμηθείσες σ’ αυτά οργανικές θέσεις. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία, την απόδοση και την εν γένει εικόνα των Υπηρεσιών, προκαλεί δυσμενή σχόλια και λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικής και αποτελεσματικότητας του Σώματος και κατ’ επέκταση για την αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

4. Κατόπιν των ως άνω διαπιστώσεων και προς το σκοπό εξάλειψης του αρνητικού φαινομένου υπερστελέχωσης των επιτελικών-διοικητικών δομών του Σώματος έναντι των «μαχίμων» – επιχειρησιακών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ενόψει και των επικείμενων μεταθέσεων προβείτε άμεσα, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον εξορθολογισμό του αριθμού του έμψυχου δυναμικού των Επιτελείων σας λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κατανεμημένων σ’ αυτά οργανικών θέσεων, τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες όχι μόνον των Επιτελείων αλλά πρωτίστως των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας σας που επιτελούν επιχειρησιακό έργο και βεβαίως τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α ́ 94) και ιδίως εκείνες του άρθρου 1 που αναφέρονται στην Αρχή οργανικότητας των θέσεων. Αυτονόητο είναι πως ο αριθμός του προσωπικού των Επιτελείων σας δεν δύναται να υπερβαίνει την κατανεμημένη σ’ αυτά οργανική δύναμη.

5. Περαιτέρω, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος υλοποίησης των ως άνω διαταχθέντων παρακαλούνται οι Γενικοί Αστυνομικοί ∆ιευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί ∆ιευθυντές, πέραν της δέουσας εποπτείας περί της ορθής εφαρμογής αυτών, υποβάλλουν στο Επιτελικό Γραφείο του υπογράφοντα, έως την 05-09-2019 απαρεγκλίτως, καταστάσεις στις οποίες θα αποτυπώνονται τα ακόλουθα στοιχεία για το προσωπικό των Επιτελείων τους και των Επιτελείων των υφισταμένων τους ∆ιευθύνσεων:

α. οργανική-υπάρχουσα-παρούσα δύναμη,

β. ονομαστικές καταστάσεις με στοιχεία του προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε Επιτελείο και τα καθήκοντα τα οποία επιτελεί.

6. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Χώρας και οι ∆ιευθυντές των υφιστάμενων ∆ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών ∆ιευθύνσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα μεριμνήσουν για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρούσα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ