“Μπορεί να υπάρξει γυναίκα Αρχηγός στην Ελληνική Αστυνομία;”

«Συμμετοχή γυναικών στη Διοίκηση: Μπορεί να έχουμε γυναίκα Αρχηγό της Αστυνομίας;», θέτει το ερώτημα ο εα Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ* και παραθέτει τις σκέψεις του σε δημόσιο άρθρο

Όπως αναφέρει ο εα Αντιστράτηγος της ΕΛΑΣ, «Στην εποχή μας και στις ανεπτυγμένες χώρες, η κυρίαρχη αντίληψη και πολιτική κατεύθυνση, είναι αυτή της ελεύθερης οικονομίας, της ανταγωνιστικής αγοράς. Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλλων να αντιμετωπίζονται μέσα στα πλαίσια αυτής της «πολιτικής λογικής». Η ισότητα ανδρών-γυναικών σήμερα κατανοείται, ως ισότητα στην αγορά εργασίας και επικεντρώνεται σε μέτρα και ενέργειες για την ενίσχυση της θέση των γυναικών στην οικονομία και στη διοίκηση. Ο όρος “ισότητα” χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ισότητα στα επαγγέλματα που ασκούν οι άνδρες και οι γυναίκες, στις αποδοχές από την εργασία, στις πιθανότητες ανεργίας και τέλος στη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η τελευταία όμως αποτελεί και την ουσία της πραγματικής ισότητας.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φτάνοντας στο 27% και σημειώνοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με το 2014 που άγγιζε το 29%. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκδοση της διεθνούς έρευνας International Business Report της Grant Thornton, η οποία εστιάζει στο γυναικείο επιχειρείν, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο πως κατανέμονται οι ανώτατες διοικητικές θέσεις, στο πως εξελίσσεται η σταδιοδρομία των γυναικών και προτείνει τρόπους, έτσι ώστε να καταφέρουν οι γυναίκες να προαχθούν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Στη δημόσια διοίκηση, η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 επιδιώκει την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με τη συμμετοχή των γυναικών όχι μόνο στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., αλλά και στα διοικητικά συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης αυτών. Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται προς το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, το Κοινοτικό Δίκαιο και τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως έκρινε η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με την 1933/1998 απόφασή του, που δέχθηκε, ότι το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος επιτάσσει όχι απλώς την τυπική, αλλά την ουσιαστική ή πραγματική ισότητα και εφήρμοσε τη συνταγματική αυτή διάταξη κατά τρόπο σύμφωνο και προς την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ και την επικυρωμένη (ν.1342/1983) από την Ελλάδα Διεθνή Σύμβαση “για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών”. Αποφάνθηκε δε το Σ.τ.Ε. ότι η εισαγωγή ποσόστωσης (quota) υπέρ των γυναικών για συμμετοχή τους στα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελεί θετικό μέτρο, διορθωτικό μιας υφιστάμενης στην πράξη άνισης, σε βάρος των γυναικών, κατάστασης, δηλαδή της υπο-εκπροσώπησής τους στα υπηρεσιακά συμβούλια, η οποία προφανώς οφείλεται “στον λόγω φύλου κοινωνικό παραγκωνισμό τους”.

Η Ελληνική Αστυνομία όμως αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας που λειτουργεί με τους δικούς του νόμους και για το αστυνομικό προσωπικό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζονται καταρχήν στο αστυνομικό προσωπικό. Όμως η ποσόστωση των γυναικών, που εισάγονταν στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών – Αστυφυλάκων) και είχε καθορισθεί στο 15%, έχει πλέον καταργηθεί και η πρόσβαση των γυναικών είναι ισότιμη με βάση τα ειδικά προσόντα που η φύση της αποστολής και ο χαρακτήρας των υπηρεσιών της αστυνομίας επιβάλλει. Έτσι στο Σώμα υπηρετούν πλέον γυναίκες σε ολόκληρη (πλην της Ηγεσίας) κλίμακα της ιεραρχίας.

Όμως τη νομολογία του Σ.τ.Ε., αλλά και του ΔΕΚ (υπόθ. C –158/97, Badeck) αποδέχεται και παρακοντίζει η νέα συνταγματική διάταξη (αναθεώρηση 2001) του άρθρου 116 παρ. 2, με την οποία παρέχεται πλέον ρητή συνταγματική βάση στον κοινό νομοθέτη για τη λήψη θετικών μέτρων που κατατείνουν στην αποκατάσταση υφισταμένων ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών. Κατά συνέπεια η διοίκηση σε κάθε περίπτωση οφείλει να επιδιώκει την ουσιαστική ισότητα των φύλων με την συμμετοχή και του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού στα κάθε είδους συλλογικά όργανα στα πλαίσια και της αρχής της αναλογικότητας, προβαίνοντας ταυτόχρονα στη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. ΄Εχουμε γυναίκα Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου και πληθώρα ανωτάτων στελεχών της δημόσιας διοίκησης και του κρατικού μηχανισμού. Μήπως είναι καιρός να δούμε και γυναίκα Αρχηγό της Αστυνομίας; Πολλοί πιστεύουν ότι οι γυναίκες μπορεί να τα καταφέρουν καλύτερα από πολλούς άνδρες συναδέλφους τους!»

___________________________________________________________________________

* κειμενο του Νικόλαου Μπλάνη Αντιστράτηγος της ΕΛ. ΑΣ. ε.α., Επίτιμος προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ. και Πτυχιούχος Νομικής Σχολής

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport