ΕΛΑΣ: e-ΤΑΠ, το αυτόματο σύστημα δακτυλοσκόπησης.

Τέλος στα μελάνια, τις ταινίες και τις..μουτζούρες γία τη δακτυλοσκόπηση στην ταυτοποίηση των πολιτών, βάζει η ΕΛΑΣ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα,αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης αποτυπωμάτων για την εξακρίβωση στοιχείων.. e-ΤΑΠ.

Το e-ΤΑΠ, με ένα.. κλικ, δίνει την δυνατότητα άμεσης δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη που ελέγχεται.
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης, επιταχύνει τις διαδικασίες δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης, στην ταυτοποίηση του ελεγχόμενου, την δακτυλοσκοπική έρευνα εγκληματιών, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παράλληλα βελτιώνει τις εγκληματολογικές εφαρμογές στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), πανελλαδικής εμβέλειας, θα εγκατασταθεί σε 198 περιφερειακά σημεία εισόδου/εξόδου-διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.
Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης θα έχει διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη «Police on line», με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και άλλες βάσεις δεδομένων- εσωτερικού και εξωτερικού-, όπως της INTERPOL, του EURODAC, τα Κεντρικά Συστήματα-Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., το SIRENE (SIRPIT) και της EUROPOL.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 19 μήνες και το κόστος να ανέρχεται 6.848.506 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.
Το έργο με τη διαδικασία διαγωνισμού που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, ανέλαβε η ελληνική εταιρία SPACE HELLAS.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport