ΕΛΑΣ: Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιακών οχημάτων

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 517 οχημάτων διαφόρων τύπων προκήρυξε η Ελληνική Αστυνομία, σε …”αντικατάσταση” των 13.000 υπηρεσιακών οχημάτων που έχουν ανάγκη οι Υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου η προκήρυξη αφορα στην προμήθεια μοτοσυκλετών για την άμεση ανταπόκριση συμβάντων, μικρά 9-θέσια λεωφορεία των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και περιπολικά οχήματα τα θα αντικατασταθούν.  Η προμήθεια, ύψους €12.299.000, θα γίνει με την χρηματοδότηση των πόρων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις, και αφορά την αγορά 250 αυτοκινήτων τύπου SUV για την δημιουργία νέων ΟΠΚΕ, 40 οχημάτων των 9 θέσεων, 29 φορτηγών αγροτικού τύπου με καρότσα, 51 μοτοσυκλετών, 18 λεωφορείων 20 θέσεων και πάνω, 3 λεωφορείων 33 θέσεων και πάνω.

Ο διαγωνισμός διατέθηκε (01/02) προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (03/02) με προτεραιότητα την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για την προμήθεια αγοράς των συγκεκριμένων τροχοφόρων. Στο ίδιο Εθνικό Πρόγραμμα έχει ενταχθεί η προμήθεια 3 ειδικού τύπου οχημάτων για τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης της χώρας συνολικού προϋπολογισμού #€4.500.000. Από τον μηχανισμό επείγουσας βοήθειας του Ταμείου χρηματοδοτείται και η προμήθεια 21 λεωφορείων, 19+1 θέσεων, συνολικού προϋπολογισμού #€2.309.748 , καθώς επιπλέον 73 φορτηγών με επίπεδη καρότσα (αγροτικού τύπου) προϋπολογισμού #€2.409.000 από ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα η προμήθεια 18 ειδικού τύπου οχημάτων προϋπολογισμού €2.310.000 για την κατανομή τους σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης. Από πιστώσεις του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας έχει ενταχθεί η προμήθεια 11 ακόμη οχημάτων ειδικού τύπου, προϋπολογισμού #€2.580.000.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με προθεσμία τουλάχιστον 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 8η Μαρτίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία η 13η Μαρτίου 2017.

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εμπορία ανθρώπων κ.ά..

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή από πιστοποιημένη αρχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.