Έκτακτες κρίσεις κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Εκδόθηκε το ΠΔ με τους ονομαστικοποιημένους πίνακες έκτακτων κρίσεων κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022 (30/09), ως ακολούθως:

Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2021:

«Προακτέων»
ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 4010)

Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2022:

«Προακτέων»
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3170)

Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση ανεστάλη για το έτος 2022:

«Προακτέων»
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4156)

Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν υποβολής αιτήσεως θεραπείας, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2022:

«Προακτέων»
ΠΑΘΕΚΑΣ Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ.4198)

Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 27 Απριλίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων.

Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Κωνσταντίνου στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Απριλίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων.

Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος του Κωνσταντίνου στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 15 Μαρτίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων.