Εισφορά Αλληλεγγύης: Εγκύκλιος για απαλλαγή των ενστόλων – Στρατιωτικοί και Σ. Α.

Σς υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εγκυκλιος απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των αναδρομικών

Από τον Δεκέμβριο του 2018 εν ενεργεία και συνταξιούχοι υπαγόμενοι σε Ειδικά Μισθολόγια (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, δικαστικοί λειτουργοί, πανεπιστημιακοί κ.λπ) έλαβαν αναδρομικά οφειλόγμενα.

Με διάταξη του άρθρου 52 του ν. 4607/2019 (εδώ), προβλέπεται η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των αναδρομικών. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που είναι αρμόδιες για την προσυμπλήρωση θα προχωρήσουν στις σχετικές διορθώσεις έτσι ώστε τα ποσά των αναδρομικών (τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν βάσει των διατάξεων των άρθρων 10-15 ν.4575/2018 και φορολογήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4582/2018) να εμφανίζονται πλέον προσυμπληρωμένα στους κωδικούς στους οποίους αναγράφονται ποσά εισοδημάτων απαλλασσόμενα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Εισφορά Αλληλεγγύης: Στα έντυπα Ε1
Συγκεκριμένα, στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται φέτος ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2018, τα συγκεκριμένα ποσά θα πάψουν είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 όπου περιλαμβάνονται τα αυτοτελώς φορολογηθέντα και υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης εισοδήματα.

Οι υπηρεσίες θα τα προσυμπληρώσουν στους κωδικούς 617-618 του πίνακα 6, στους οποίους περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Εισφορά Αλληλεγγύης: Τροποποιητικές δηλώσεις
Όσοι φορολογούμενοι-δικαιούχοι των αναδρομικών υπέβαλαν ήδη στο σύστημα TAXISnet τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τα ποσά των αναδρομικών προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 χρεώθηκαν ήδη γι’ αυτά με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Προκειμένου να απαλλαγούν από τη μη νόμιμη αυτή χρέωση θα πρέπει, εντός ολίγων ημερών που θα πραγματοποιηθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ οι διορθώσεις στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στο σύστημα ΤΑΧΙSnet. Με την υποβολή των δηλώσεων αυτών, στις οποίες τα ποσά των αναδρομικών θα είναι πλέον προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617-619 του πίνακα 6, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν γι’ αυτά από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδοθούν με την υποβολή των τροποποιητικών αυτών δηλώσεων θα αναγράφουν είτε χρεωστικά υπόλοιπα μειωμένα κατά το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στα αναδρομικά, είτε ποσά επιστροφών έναντι αρχικών χρεωστικών ποσών, είτε μηδενικά ποσά, είτε ποσά επιστροφών αυξημένα κατά το ποσό της εισφοράς που επιβλήθηκε στα αναδρομικά.

Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων δεν συνεπάγεται την επιβολή προστίμου στους συγκεκριμένους φορολογούμενους, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβαρύνονται με κανένα πρόστιμο, αφού ουσιαστικά αντικαθιστούν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή προσλαμβάνουν την ιδιότητα αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων.

Όσοι δικαιούχοι των αναδρομικών δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να αναμένουν μέχρι να δουν τα ποσά των αναδρομικών προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617-618 του πίνακα 6, προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις τους χωρίς επιβαρύνσεις με ειδική εισφορά για τα ποσά αυτά.

Η απόφαση

Η κοινοποίηση της διάταξης για την απαλλαγή των αναδρομικών των ειδικών μισθολογίων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης έγινε με την υπ’ αριθμόν 2071/2019 εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής στις 9 Μαΐου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, μεταξύ πολλών άλλων, στη συγκεκριμένη εγκύκλιο:

«1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4607/2019 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, όπως αυτό είχε προστεθεί με το άρθρο 86 του ν.4582/2018. Με βάση τις νέες διατάξεις, δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών).

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 52 του νόμου αυτού ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018.

3. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 52 του νόμου αυτού ορίζεται ότι το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 2 της 2/88419/ΔΕΠ/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 5435), έχουν επίσης εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. που έλαβαν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις περιπτώσεις α’ έως και ε’ της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών και όχι αποκλειστικά από την ισχύ που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 52 του ίδιου νόμου».

Πηγη