Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ: Επιστολή στον αναπληρωτή Υπουργό για τα Δελτία Ταυτότητας προσωπικού του ΠΣ

Επιστολή απηύθυνε η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. προς τον αναπληρωτή Υπουργό Νικόλαο Τόσκα σχετική με την διευθέτυση του ζητήματος των ταυτοτήτων του προσωπικού του Π.Σ.

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα
Κοιν.: Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη
κ. Αρχηγό Π.Σ.
κ. Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Π.Σ.
κ. Υπαρχηγό Υποστήριξης Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Ταυτότητες πυροσβεστικού προσωπικού και Π.Π.Υ.».
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 3, 4 και 6 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε έκτοτε πολλάκις, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 46266 Φ. 303.1 / 30-12-1994 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης με θέμα «Καθορισμός τύπου δελτίου ταυτότητας του εν ενεργεία πυροσβεστικού του Πυροσβεστικού Σώματος, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία έκδοσης, τήρησης και ενημέρωσης του αρχείου ταυτοτήτων» (Β΄ 2), η οποία παραμένει εν ισχύ πέραν της 20ετίας έως και σήμερα με αποτέλεσμα να έχει καταστεί προ ετών λειτουργικά αναχρονιστική.
Την ίδια στιγμή οι υπηρεσιακές ταυτότητες των αστυνομικών υπαλλήλων αποτελούν εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εξομοιούμενες πλήρως με τις κοινές αστυνομικές ταυτότητες, ενώ με το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου «Επιθεωρητές / ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» αλλάζουν, επίσης, τα δελτία ταυτότητας των στελεχών του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά τα πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εναρμονισθούν και να αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα.
Δεδομένης της συνεχούς συρρίκνωσης του εισοδήματος των πυροσβεστικών υπαλλήλων που δε δύναται, βάσει και της συνταγματικής αρχής της ισότητας, να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από το υψηλό κόστος για την έκδοση / ανανέωση διαβατηρίου ως απαραίτητου μοναδικού ταξιδιωτικού εγγράφου αλλά και για λόγους προφανούς χρηστικότητας και ευκολίας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου να διευθετηθεί άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα σε όφελος του πυροσβεστικού προσωπικού, μέσω της έναρξης σχετικής διαδικασίας για την αντικατάσταση των ισχυόντων δελτίων ταυτότητας αυτών με νέα που θα αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4249/2016 (Α΄ 73).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας στο χρήζον άμεσης διευθέτησης αίτημά μας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οιαδήποτε συνεργασία σε θέματα που απασχολούν τόσο τον πυροσβεστικό οργανισμό όσο και το προσωπικό του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.