“Αστυνομικός χωρισμένος με παιδί εκτός γάμου, δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με παντρεμένο διαζευγμένο”

Με αφορμή την αρνητική απάντηση σε αίτημα μονογονέα αστυνομικού έχων την επιμέλεια ανήλικου τέκνου εκτός γάμου, με την αιτιολογία ότι «δεν είναι διαζευγμένος», άρθρο γνώμης συνδικαλιστή αστυνομικού

Αναφέρει ο αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων στην ΠΟΑΣΥ, Νίκος Νταής, «Όταν η πολιτεία με νόμους της προστατεύει τις μονογονεικες οικογένειες και τα τέκνα αυτών, οι νόμοι που διέπουν την εσωτερική λειτουργία της αστυνομίας συνιστούν καθαρή διάκριση μεταξύ γονέων αστυνομικών αλλά και των τέκνων αυτών.

Συγκεκριμένα στο εδάφιο (ιστ’) της παραγράφου 2 του άρθρο 19 του ΠΔ 100/2003 αναφέρεται ότι “..σε περίπτωση διάζευξης αστυνομικού και στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του, δύναται αυτός να αιτηθεί ετήσιας απόσπασης στον τόπο συμφερόντων του..” .

Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε αποκλειστικά και μόνο για το γενικό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου ήτοι σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό και ηθικό, συμφέρον που προστατεύει ακόμη και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που αστυνομικός έχει αποκτήσει τέκνο εκτός γάμου και εν συνεχεία επήλθε χωρισμός πριν την τέλεση αυτού; Δεν πρέπει το τέκνο αυτό να έχει τα ίδια δικαιώματα;

Για την Ελληνική Αστυνομία, δυστυχώς όχι. Το παιδί αυτό δεν έχει τα ίδια συμφέροντα και δικαιώματα με το παιδί ενός γονέα αστυνομικού που ήταν παντρεμένος και χώρισε. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προσφάτως αρνήθηκε του αιτήματος της απόσπασης σε μονογονέα αστυνομικό έχων την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, το οποίο απέκτησε εκτός γάμου, με την αιτιολογία ότι δεν είναι διαζευγμένος.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24.3.2010), ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται εκείνος που ανεξαρτήτως φύλου, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα, εξασφαλίζει την μόνιμη διαμονή, την επιμέλεια, την φροντίδα, την ανατροφή, την επίβλεψη , ενός ή περισσοτέρων ανήλικων και άγαμων τέκνων έως και την ενηλικίωσή τους 18 ετών, είτε έως την ηλικία των 24ετών εφόσον είναι σπουδαστές δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με γνωμοδότησή του (205/2019) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, σύμφωνα με την οποία : Ο υπάλληλος, ο οποίος υπηρετεί στο Δημόσιο, είναι διαζευγμένος γονέας και ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα.

Άρα ως μονογονέας ορίζετε αυτός που εξασφαλίζει τη μόνιμη διαμονή του/των τέκνων, και σε κάθε περίπτωση ο γονέας που δηλώνει το/τα τέκνα στην Φορολογική Δήλωση Εισοδήματός του, σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μερίδας). Επομένως και εφόσον σκοπός της διάταξης είναι η προστασία τέκνου μονογονέα, η εν λόγω διάταξη πρέπει να τύχει εφαρμογής και στην προκειμένη περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι του γάμου. Προκειμένου να αρθεί όμως κάθε αμφισβήτηση προτείνω την άμεση τροποποίηση του ανωτέρω εδαφίου το οποίο δημιουργεί σαφέστατη διάκριση μεταξύ των γονέων αστυνομικών που μεγαλώνουν μόνοι τους ένα ή περισσότερα τέκνα, προκειμένου αυτά να τύχουν της ανάλογης προστασίας από την πολιτεία, ως εξής… “Σε περίπτωση μονογονέα αστυνομικού και ο οποίος έχει υπό την επιμέλεια του ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα”».