ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Τροποποιήσεις και διαδικασία έκδοσης.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση για την έκδοση νέου τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων.
Χωρίς πιστοποιητικό γέννησης, και με περιορισμένο αριθμό δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν προτυπο αιτησης εκδοσης ΔΑΤ (3021/19/53- ΦΕΚ Β 2339) για έκδοση Αστυνομικής ταυτότητας στο αρμόδιο Τμήμα. Τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτοπροσωπείας, για τον πολίτη, θα προκύπτουν από το ηλεκτρονικό σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών.
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ (3021/19/53- κγ- ΦΕΚ Β 2339- 29 08 2014 ΚΥΑ) https://docs.google.com/file/d/0B7Jb_n_W6q6bTDY3dXVxelo1WEk/edit–  (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών»

«Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4».