Αντισυνταγματική η αναθεώρηση διατάξεων του ΚΟΚ για πρόστιμα αναλογικά με το εισόδημα

Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας εγείρει επι του άρθρου 28 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών για αναλογική επιβολή  προστίμων του ΚΟΚ με το εισόδημα, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Στην έκθεσή του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, επισημαίνεται ότι: «Η θέσπιση ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας».

Στην έκθεση επισημαίνεται, ότι εισοδηματικά κριτήρια απαιτείται να είναι απολύτως σαφή, καθώς και ότι τίθενται από το νόμο κι όχι με υπουργική απόφαση που μπορεί να ρυθμίσει μόνο ειδικότερα θέματα τοπικού, τεχνικού ή λεπτομερειακού ενδιαφέροντος.

«Αποτελεί, βεβαίως, έτερο ζήτηµα η λήψη υπόψη εισοδηµατικών κριτηρίων για την επιµέτρηση διοικητικής ποινής, εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία πάντως τίθενται από τον νόµο. Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγµατος, ως ανωτέρω, οι όροι εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια χρήζουν διευκρίνισης, όπως επίσης και το είδος των δεδοµένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τα αρµόδια όργανα».

Η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής έχει γνωμοδοτικό, και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, ωστόσο οι ενστάσεις που εγείρει προϊδεάζουν για ενδεχόμενες προσφυγές στη Δικαιοσύνη εάν ο Χρήστος Σπίρτζης δεν προχωρήσει σε τροποποιήσεις πριν από την ψήφιση του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια (22/03).

Στις παρατηρήσεις αναφέρεται σχετικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία:

«Ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Yπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, µε ειδική εξουσιοδότηση νόµου και µέσα στα όριά της. Eξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειµένου να ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Τα θέµατα, τα οποία προτείνεται να καταστούν αντικείµενο υπουργικής απόφασης, δηλαδή το ύψος των απειλούµενων διοικητικών ποινών (προστίµων) για παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό.Άλλωστε, ως αναγκαίο συµπλήρωµα των κανόνων που περιγράφουν τη διοικητική παράβαση, εκφράζουν αξιολογήσεις της έννοµης τάξης για την ύπαρξη διοικητικού αδίκου σε έναν εξαιρετικά σηµαντικό τοµέα ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η οδική κυκλοφορία. Ως εκ τούτου, δεν µπορούν, κατά το Σύνταγµα, να αποτελέσουν αντικείµενο κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενης υπουργικής απόφασης. Σε κάθε δε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Αποτελεί, βεβαίως, έτερο ζήτηµα η λήψη υπόψη εισοδηµατικών κριτηρίων για την επιµέτρηση διοικητικής ποινής, εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία πάντως τίθενται από τον νόµο».