Υπ. Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας :  Σύσκεψη για τις πλημμύρες και τις αποζημιώσεις.

Σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας  για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες και οικοσκευή(26/10).

Ο Υϕυπουργός Εργασίας και Πρόνοιας, Βασίλης Κεγκέρογλου συγκάλεσε(26/10) σύσκεψη στο πλαίσιο αποϕάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις πλημμύρες(24/10).
Σύμφωνα με ενημέρωση εκπροσώπων των Δήμων, έχουν υποβάλλει-μέχρι στιγμης- αίτημα για απογραϕή ζημιών περίπου 350 νοικοκυριά.
Ο Υϕυπουργός Β.Κεγκέρογλου, τόνισε “την ανάγκη τήρησης όλων των διαδικασιών και προϋποθέσεων προκειμένου άμεσα και με πλήρη διαϕάνεια να αποκατασταθούν οι πραγματικά ζημιωθέντες”.
Ο αρμόδιος Υπουργός, ενημέρωσε τους Δημάρχους ότι “η μεταϕορά των απαραίτητων πόρων στους Δήμους για την καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει άμεσα, από τις υπάρχουσες πιστώσεις για ϕυσικές καταστροϕές, μετά από συγκεκριμένο αίτημα των Δήμων προς το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας, και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γ.Γ.Πρόνοιας”.
Στη σύσκεψη, συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας Μ.Μπέκου, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων ενώ υπήρξε συνεννόηση και με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιϕέρειας Αττικής.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και από κατάστασης ζημιών κατοικίας και οικοσυσκευης.
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ Π2α/οικ. 2673/29-08-2001 (ΦΕΚ1185/Β΄/2001), έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπισης έκτακτων κοινωνικών αναγκών όσον αϕορά:
Α) Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών, ύψους 586,94€ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών τους αναγκών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
1. Αίτηση του πληγέντος από τις πλημμύρες στο Δήμο.
2. Βεβαίωση Πυροσβεστικής, έκθεση αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι η κατοικία επλήγη από το συγκεκριμένο γεγονός.
3. Αίτημα  του Δήμου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας για το συνολικό εκτιμώμενο ποσό που θα απαιτηθεί (βάσει των αιτήσεων και των καταγραϕών που πραγματοποιούνται) για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
4. Η καταβολή του συνόλου της προβλεπόμενης ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο εϕόσον πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις.  
Β) Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση ζημιών κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 1174€ έως 5.869€ με κριτήρια:
i. Αριθμός μελών οικογένειας
ii. Βαθμός ζημιών (Α, Β, Γ κατηγορία ζημιών)
iii. Μέγεθος κατοικίας (μικρότερο των 50 τ.μ., 50-80 τ.μ., μεγαλύτερο των 50 τ.μ.)
Η ενίσχυση αυτή χορηγείται στους πληγέντες ανεξάρτητα αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη ή παραχωρημένη.
Στην περίπτωση όμως της ενοικιαζόμενης ή παραχωρημένης κατοικίας το 25% της αποζημίωσης που αϕορά την επισκευή της κατοικίας αποδίδεται στον μισθωτή μόνο με την συναίνεση του ιδιοκτήτη για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την επισκευή της κατοικίας.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
1. Αίτηση του πληγέντος από τις πλημμύρες στο Δήμο.
2. Εξέταση των αιτημάτων από την τριμελή επιτροπή που συγκροτεί ο Δήμος
3. Αίτημα  του Δήμου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας για το συνολικό εκτιμώμενο ποσό που θα απαιτηθεί (βάσει των αιτήσεων και των καταγραϕών που πραγματοποιούνται) για την οικονομική ενίσχυση, την αποκατάσταση κατοικιών και οικοσκευής.
4. Καταβολή του συνόλου της προβλεπόμενης ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο  με βάση την απόϕαση της τριμελούς επιτροπής εϕόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport