Πυροσβεστικό Σώμα: Αλλαγή στο όριο ηλικίας αποστρατείας

Αλλαγή στο όριο ηλικίας αποστρατείας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αναφέρεται σε τροποποιημένη διάταξη του Νόμου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Σύμφωνα με το Νόμο 4989/2022- ΦΕΚ Τεύχος Α 208/04.11.2022, σε συζήτηση της Βουλής, για τον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», και διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 16
Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 146 ν. 4662/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 146 του νόμου 4662/2020 (Α 27), περί αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το όριο ηλικίας των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν, ανεξαρτήτως βαθμού, ορίζεται το 65ο έτος»

Νόμος 4662/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 27/07.02.2020
Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 146.
Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας

1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κατά βαθμούς το εξής:

Αντιστράτηγος – Αρχηγός 65° έτος

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός 64° έτος

Αντιστράτηγος – 63° έτος

Υποστράτηγος – 62° έτος

Αρχιπύραρχος – 61° έτος

Πύραρχος – 60° έτος

Αντιπύραρχος – 60° έτος

Επιπυραγός – 60° έτος

Πυραγός – 60° έτος

Υποπυραγός – 60° έτος

Ανθυποπυραγός – 60° έτος.

«2. Το όριο ηλικίας των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν, ανεξαρτήτως βαθμού, ορίζεται το 65ο έτος»

3. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.