Πυροσβεστική Ακαδημία: Εκπαίδευση της 79η Σειρά Δοκιμων Πυροσβεστών


“Έχουμε όλο το χρόνο για να κρίνουμε και να αποφασίσουμε από την ασφάλεια της απόστασης.. Κάποιοι για να σκεφτούν και να λάβουν αποφάσεις, έχουν ελάχιστα δευτερόλεπτα”..