ΠΟΣΥΦΥ: Διευκρινήσεις, για τη μάχιμη πενταετία με το νέο ασφαλιστικό

Μάχιμη πενταετία με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετιας για τα Σώματα Ασφάλειας και το Πυροσβεστικό Σώμα. Διευκρινήσεις απο την Πανελλήνια Ομοσπονδια Συνοριακών Φυλάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.)

image

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά το τελευταίο διάστημα το ζήτημα της αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας μετά και την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016. Παράλληλα γίνεται αποδέκτης και της ιδιαίτερης ανησυχίας των συναδέλφων σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης εισφορών για την συγκεκριμένη αναγνώριση.
Επειδή η γνώση είναι απαραίτητη για την κατάλληλη κρίση, ώστε κανείς να μην παρασύρεται από αναρτήσεις και συνδικαλιστικές προτροπές, η Ομοσπονδία διευκρινίζει τι ισχύει έως σήμερα σχετικά.
Καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 «….. ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ 169/2007), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημιώσεις που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 55 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ43 Α’) και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.» , διευκρινίζεται για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας πέντε (5) ετών που να λογίζεται αυξημένος εις το διπλάσιο, πως οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν εργασία πέραν του πενθημέρου και αφορούν την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
Με βάση λοιπόν την ανωτέρω διάταξη, ο υπολογισμός των εισφορών για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας αφορά την αποζημίωση πενθημέρου για την υπερωριακή απασχόληση.
Πως υπολογίζεται σήμερα η αναγνώριση :
Το ποσό που προκύπτει από την υπερωριακή απασχόληση ως εργασία πέραν του πενθημέρου, για πέντε έτη ( μάχιμη πενταετία ) θα είναι :
5 έτη Χ 52 εβδομάδες / έτος Χ 46 € (αποζ. πενθημέρου) = 11.960 €
Καθόσον η εισφορά αναγνώρισης είναι 20% ( ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του ανωτέρω ποσού ( 11.960 € ) και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, ο υπολογισμός σήμερα προκύπτει:
11.960 € Χ 20 % = 2.392 € είναι το συνολικό ποσό καταβολής για την αναγνώριση.
Σύμφωνα και πάλι με τις κείμενες διατάξεις, το ποσό επιμερίζεται σε δόσεις τόσες όσοι είναι και οι μήνες της αναγνώρισης.
Δηλαδή, 2392 € : 60 μήνες ( 5ετία μάχιμη) = 39,87 € το ποσό της μηνιαίας καταβολή του ασφαλισμένου για την αναγνώριση.
Μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016, φαίνεται πως δεν επήλθε καμία ουσιαστική μεταβολή εις τον υπολογισμό των 5 ετών εις το διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) καθώς δεν επηρεάζεται ούτε με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε και καταργούνται κείμενες διατάξεις που την αφορούν. Ήδη ο υπολογισμός πραγματοποιείται επί του 20 % και αφορά την υπερωριακή απασχόληση – αποζημίωση.
Προς αποφυγή παρερμηνειών και πέραν του νέου ασφαλιστικού νόμου, διαφοροποίηση έγκειται στον τρόπο υπολογισμού μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε σχέση με το Στρατό.
Τέλος, διευκρινίζουμε πως τα ανωτέρω αποτελούν σημειώματα για την καλύτερη γνώση υπολογισμού της σχετικής αναγνώρισης και σε καμία περίπτωση προτροπή ή αποτροπή για το τι θα κάνει κάθε ασφαλισμένος.
Η Ομοσπονδία επιδιώκει, χωρίς κινδυνολογίες, στην αρτιότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων ώστε η κρίση τους ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες τους, να είναι ασφαλής.