Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και ιστορικών/ οικογενειακών κειμηλίων

Παρατείνεται της ισχύος, των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων/ ιστορικών κειμηλίων που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2244/ 18.08.2014) και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι 18.08.2014


image

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, το σύνολο των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, που χορηγήθηκαν από ενάρξεως της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2168/1993, η ισχύς των οποίων έληξε ή λήγει παρατείνονται μέχρι 31.12.2014.
Για την ανανέωση χορήγηση των ως άνω αδειών είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ΄ από 27.07.2004 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αιτήματα για την ανανέωση αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων, που έχουν ήδη υποβληθεί και περιλαμβάνουν όπλα ενεργά, για τα οποία χρήζουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 13 της υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ’ από 27-7-2004 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, θα ικανοποιηθούν και οι σχετικές άδειες θα παραταθούν με πράξη επί του σώματος αυτών.
Αρχικά αιτήματα, για χορήγηση τέτοιων αδειών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ενεργά όπλα, θα εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Εφόσον όμως τέτοια αιτήματα περιλαμβάνουν και ενεργά όπλα, τα οποία αποκτήθηκαν κατά τρόπο νόμιμο, θα χορηγείται άδεια κατοχής, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, χρονικής ισχύος μέχρι 31.12.2014, ημερομηνία έως την οποία παρατείνεται η προσκόμιση της προβλεπόμενης βεβαίωσης.
Θέματα που αφορούν περιπτώσεις απόρριψης αιτημάτων, για ανανέωση των εν λόγω αδειών και αφαίρεσης των κατεχόμενων όπλων, θα διευθετούνται στο πλαίσιο των παραπάνω ρυθμίσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές Αρχές.