Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Κάμερες, μηχανήματα και αισθητήρες ανίχνευσης – Προσλαμβάνονται Ειδικοί Φρουροί (Δείτε ΦΕΚ)

Δημοσιοποιήθηκε το ΦΕΚ, εντάσσοντας σε Νόμο το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει μεταξύ άλλων και την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας (Ο.Π.Π.Ι)

Στο ΦΕΚ παρατίθενται όλες οι προδιαγραφές για τα ηλεκτρονικά και τα συστήματα ασφάλειας τα οποία προβλέπεται και θα εγκαταστήσουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με τις «Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων». Για τη συγκρότηση αυτών των ομάδων, θα δημιουργηθούν 1.030 οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Τι προβλέπεται για τα συστήματα ασφάλειας

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, “κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του”.

Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως:

α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι.,

β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και

δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης.

Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών μέτρων της περ. α΄ εντός των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της αντιμετώπισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη. Σημειώνεται ότι σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι., η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται από το προσωπικό των άρθρων 14 και 18.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται επίσης, πως τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα: α) Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ορίζονται το Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνομία, αντιστοίχως εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι.. β) Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται σαφώς στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και στην παρ. 4 του άρθρου 18, αντιστοίχως. γ) Τα εν λόγω συστήματα δεν καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. δ) Το Α.Ε.Ι. υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 έως 39 του Γ.Κ.Π.Δ. και 6 έως 8 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) αναφορικά με τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. ε) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο χρόνος τήρησης και οι αποδέκτες αυτών καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 10.

Αστυνομικοί και ειδικοί φρουροί στις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Σε ό,τι αφορά στη σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στο ΦΕΚ επισημαίνεται ότι αυτές συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό, με αποστολή: “η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για: α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι., γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων της περ. α΄”.

Επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν θα φέρουν πυροβόλο όπλο.

Για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.030 οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες κατανέμονται σε Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

_______________________________________

* Ολόκληρο το (ΦΕΚ)