Πανελλήνιες 2018: Ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές της Αστυνομίας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, που βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 6000/2/251-στ ́ (28/06), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σχολικού έτους 2017-2018.

Τι προβλέπει το ΦΕΚ 2487/28-06-2018 του Β΄τεύχους:

Άρθρο 1

Αριθμός εισαγομένων ιδιωτών

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018, καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και σε σαράντα (40) αντιστοίχως.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από καθεμία από τις παραγράφους 6 και 7 ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α ́ 152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α ́ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 περίπτωση α ́, ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

4. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 2 (ειδική κα- τηγορία) για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

5. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

6. Οι θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων (250), κατανέμονται ως εξής: α. Επί των διακοσίων πενήντα (250) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματι- κών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το έτος 2017 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκεί- ων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2017 και συμμετέχουν στις διαδικασί- ες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ, που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετά- σεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερι- νών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β ́ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α ́ 17) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων. Περαιτέρω, δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (5%):

i) Ποσοστό 90%, ήτοι έντεκα (11) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και

ii) Ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2017 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων. Για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2016, σε ποσοστό 40% δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων διακοσίων τριάντα οχτώ (238) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό σύστημα το 2016 ή με το νέο σύστημα το 2017 ή το 2016 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β ́ ομάδα) της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α ́ 29), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το νέο σύστημα, το 2017, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α ́ 266), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. i, ii και iii του ν. 2909/2001 (Α ́ 90) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες επτά (207) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

iv. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

7. Οι θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών (40), κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό σύστημα το 2016 ή με το νέο σύστημα το 2017 ή το 2016 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (Β ́ ομάδα) της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το νέο σύστημα, το 2017, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. i, ii και iii του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

δ. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφί- ους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

8. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστη- μα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

I. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Α ́ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2016 Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β ́ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α ́ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

α. Με σειρά επιτυχίας 13

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016

α. Με σειρά επιτυχίας 9

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 10

Β ́ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 7

ΣΥΝΟΛΟ 7

Γ ́ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 179

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 20

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 8

ΣΥΝΟΛΟ 207

Δ ́ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 10

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 11

Ε ́ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜ- ΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

Με σειρά επιτυχίας 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α ́ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2016 Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β ́ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α ́ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016

Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

Β ́ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Γ ́ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 31

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 35

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.