Π.Δ για την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην Πυροσβεστική

Ο Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 73/2020 (ΦΕΚ Α΄73)

Οι προσλήψεις αφορούν το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου. Οι προσληφθέντες πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύνανται να επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους. Ενω, οι υποψήφιοι οποιασδήποτε κατηγορίας που διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Δασικής Προστασίας, λαμβάνουν επιπλέον 10 μόρια στη βαθμολόγηση κριτηρίων.

Προεδρικό Διάταγμα 73/2020 (Α΄73) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».