ΕΛΑΣ: Προκήρυξη για αποσπάσεις Αστυνομικών σε Διπλωματικές Αρχές

Με αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε προκήρυξη για επιλογή Αστυνομικών με εξάμηνη απόσπαση σε Διπλωματικές Αρχές της Χώρας

Η απόφαση αφορά επιλογή 97Αστυνομικών, οι οποίοι έχουν πενταετή προϋπηρεσία στην ΕΛΑΣ, φέρουν το βαθμό του Αστυφύλακα έως του Ανθυπαστυνόμου, ενώ δεν ξεπερνά η ηλικία τους το 45ο έτος. Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη δεν επιτρέπεται εκ νέου απόσπαση Αστυνομικού, πριν την παρέλευση διπλάσιου χρόνου από την τελευταία του απόσταση στο εξωτερικό.

Η διαταγή έχει διαβιβαστεί προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ.