ΕΛ.ΑΣ: Δημοσίευση πινάκων πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου 

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, των πινάκων πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων -και όσων δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις- για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6453-λζ΄ από 07-02-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΨΥ2946ΜΤΛΒ-Ε13. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσος που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoixios.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoisimi.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoisamos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoimegisti.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoilesvos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoileros.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoikos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020ikanoikalymnos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoixios.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoisimi.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoisamos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoimegisti.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoilesvos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoileros.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoikos.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/03/10032020mhikanoikalymnos.pdf”]