Η Δημοτική Αστυνομία πήρε τις πινακίδες του υπουργικού αυτοκινήτου για παράνομη στάθμευση

Κι ενω ο Υπουργος Οικονομικων βρισκοταν σε διαπραγματευση με την εκπρόσωπο του ΔΝΤ, η Δημοτική Αστυνομία αφαιρούσε τις πινακίδες του υπουργικού αυτοκινήτου για ..παράνομη στάθμευση.
Ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, μετεβη με τη συνοδεία του και το υπουργικό όχημα σε προγραμματισμένη συνάντησης (21/09) με την εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Στους δρόμους του κέντρου της Αθηνας, κλιμακια της Δημοτικής Αστυνομία  απο το πρωι πραγματοποιούσε ελέγχους και αφαιρούσε πινακίδες από τα παρανομα σταθμευμένα αυτοκίνητα επι της οδού Αμερικής.
Κι ενω ηταν σε εξελιξη η συνάντηση με τους “Θεσμούς” και μέχρι να αντιληφθεί η ασφάλεια του Υπουργού την παρουσία των Δημοτικών Αστυνομικών, οι πινακίδες του υπουργικού αυτοκινήτου ειχαν αφαιρεθεί και είχαν λάβει κλήση για .. παράνομη στάθμευση.

Êáôá ôçí äéáñêåéá ôçò óõíáíôçóçò ôçò ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ(ÄÍÔ) ìå ôïí õðïõñãï Ãéùñãï Óôáèáêç óôçí ôñáðåæá åëëáäïò áðï ôï áõôïêéíçôï õïõ õðïõñãïõ áöáéñåèçêáí ïé ðéíáêéäåò êõêëïöïñéáò áðï ôçí Äçìïôéêç Áóôõíïìéá ç ïðïéá áöáéñïõóå ðáñáëëçëá áðï ïëá ôá ðáñáíïìá ðáñáêñéóìåíá áõôïêéíçôá óôçí ïäï Áìåñéêçò.Ïôáí ç áóöáëåéá ôïõ õðïõñãïõ ôï áíôåëçöèçêå çôáí çäç áñãá !!!!!Ôï áõôïêéíçôï ôçò ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ ôçí ãëõôùóå äéïôé ðçãå óôï õðïãåéï ðáñêéãê ôçò ôñáðåæáò.

Σημειώνεται οτι για τα οχήματα των επισημων υπάρχει διαθέσιμος χωρος στάθμευσης στο υπόγειο πάρκινγκ της ΤτΕ, οπου ειχε σταθμεύσει ο συνοδός, το αυτοκίνητο της Ντέλια Βλεκουλέσκου.