Αστυφύλακας αιτήθηκε παραίτησης από την ΕΛΑΣ, απορρίφθηκε λόγω χρόνου υπηρεσίας και δικαιώθηκε στο Εφετείο

Αστυφύλακας δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς είναι υποβάλλει αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από την ΕΛΑΣ, που ωστόσο απορρίφθηκε από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο καθώς δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας

Ο Αστυφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας υπέβαλε, προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αίτηση παραίτησης και απόλυσής του, καθώς ο ίδιος δεν επιθυμούσε να συνεχίσει να ασκεί το λειτούργημα του Αστυνομικού, καθώς θεωρούσε ότι «η παραμονή του στο Σώμα παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και αποβαίνει ιδιαιτέρως επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία» σύμφωνα με το νομικό του συμπαραστάτη. Το αίτημά του απορρίφθηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο, με την αιτιολογία ότι «δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας των οκτώ ετών, μετά την κατάταξή του».

Ο πρώην αστυνομικός κατέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο με πρόσφατη απόφασή του, τον δικαίωσε, κρίνοντας ότι η άρνηση της Διοίκησης είναι μη νόμιμη, διότι «στηρίζεται σε διατάξεις που είναι αντίθετες προς το άρθρο 1 παρ. 2 (Μέρος ΙΙ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπου προβλέπεται ότι απαγορεύεται να επιβληθεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της εργασίας του, η υποχρέωση να εξακολουθήσει να ασκεί εργασία ή επάγγελμα στα οποία δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει».

Όπως διευκρινίζεται για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς «υποχρέωση παραμονής ορίζεται και για τους στρατιωτικούς και λιμενικούς υπαλλήλους. Όμως, στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποχωρήσουν με αίτησή τους και πριν την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων τους, καταβάλλοντας υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του συνόλου των αποδοχών του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής. Η δυνατότητα, όμως, αυτή δεν έχει προβλεφθεί για τους αστυνομικούς υπαλλήλους, ούτε και για τους Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι υπέχουν υποχρέωση παραμονής επί τριετία (όσοι ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) ή τετραετία (όσοι δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.)».