Αρχηγείο ΕΛΑΣ: Εγκύκλιος για την αξιολόγηση των Αστυνομικών

Διευκρινιστική εγκύκλιο που καθορίζει την αξιολόγηση των Αστυνομικών εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ

Η βαρύνουσα σημασία του συστήματος αξιολόγησης προκύπτει από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνδέονται άμεσα και άρρηκτα με την κρίση του αξιωματικού για προαγωγή, αφού ορίζονται συγκεκριμένα όρια βαθμολογίας, ανάλογα με το βαθμό του αξιολογούμενου.

Το έτος αξιολόγησης αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Νοεμβρίου του επόμενου έτους. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις, οι αξιωματικοί όλων των βαθμών, πλην του κ. Αρχηγού, αξιολογούνταν κάθε χρόνο ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και την κατάσταση στην οποία τελούσαν, με εξαίρεση τους τελούντες στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας. Η αξιολόγηση των αξιωματικών γινόταν με τις εκθέσεις αξιολόγησης, τακτικά μεν, το α΄ δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, εκτάκτως δε, σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα με τον αξιολογούμενο και εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκούσε τουλάχιστον δύο [2] μήνες, πλην των περιπτώσεων διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης λόγω απόσπασης του αξιωματικού για εκπαίδευση στις διάφορες Σχολές. Για το λόγο αυτό, ετίθετο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τακτική και έκτακτη αξιολόγηση των αξιωματικών, να υφίσταται τουλάχιστον δίμηνη υπηρεσιακή εξάρτηση του αξιολογούμενου και του συντάκτη, ενώ για τους γνωματεύοντες δεν απαιτείτο να έχουν συμπληρώσει ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές τους οι αξιολογούμενοι.

Όπως αναφέρεται στη Ρυθμιστική Εγκύκλιο [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2018/02/Ψ79Ν465ΧΘ7-133.pdf” title=”ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΡΧ.ΕΛ.ΑΣ_ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ_ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ”] που φέρει την υπογραφή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, συνεχές μέλημα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού με ταυτόχρονη αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, η παροχή κινήτρων, που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, η αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων στελέχωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών, η ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στελεχών του Σώματος, η εποικοδομητική συνεισφορά στην ευρύτερη προσπάθεια συνολικής αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμισης της λειτουργίας του Σώματος και η αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσώπων που το συνθέτουν.

Στο πλαίσιο αυτό, με τις διατάξεις του π.δ. 6/2018 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 11), καθιερώνεται ένα εκσυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο σύστημα αξιολόγησης, παράλληλα δε, επέρχονται τροποποιήσεις στο σύστημα κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, επιτυγχάνεται η νομοθετική και πρακτική επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας του συστήματος μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού και ρυθμίζεται μια σειρά ειδικότερων θεμάτων προσωπικού.

Επιπρόσθετα, προωθείται η αναβάθμιση και η διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας του συστήματος διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. Με σκοπό, λοιπόν, την ομοιόμορφη και σύμφωνα με το πνεύμα του κανονιστικού νομοθέτη εφαρμογή των νέων διατάξεων, καθορίζονται με την παρούσα εγκύκλιο, ανά περίπτωση, οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων οργάνων της διοίκησης ως ακολούθως:

Αναντίρρητα, η αξιολόγηση των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτημα, στο οποίο εμπλέκονται οι οργανωτικές και λειτουργικές δομές του Σώματος και έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι η επιτυχία της μεθόδου αξιολόγησης του προσωπικού εξαρτάται από την αποδοχή της εκ μέρους των στελεχών του Σώματος. Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ως άνω στελεχών, σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί προτεραιότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 20 και επόμενα του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). Είναι γεγονός ότι οι συντασσόμενες, ανά έτος, Εκθέσεις Αξιολόγησης αξιωματικών, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λήψη αιτιολογημένων αποφάσεων, ερειδόμενων στις αρχές της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

Παρά ταύτα, έχρηζε βελτιώσεων και τροποποιήσεων, κυρίως στον τομέα της καθιέρωσης ενός μηχανισμού μέτρησης και αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αξιολογούμενων αξιωματικών, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενών σημείων και αδυναμιών που συχνά διαπιστώνονταν στην πράξη. 3. Ενόψει των ανωτέρω, η καθιέρωση ενός εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών, που θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες του Σώματος, αποτυπώθηκε στις μεταρρυθμίσεις που επήλθαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 10 του π.δ. 6/2018, με τις οποίες αναμορφώθηκαν οι ρυθμίσεις των άρθρων 18 – 26 του π.δ. 24/1997. Εν συνεχεία, αναλύονται τα ακόλουθα σημεία:

  Ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα και επιμέρους προσόντα (ή κριτήρια αξιολόγησης)

(1) Στο άρθρο 18 του π.δ. 24/1997 αναφέρεται ότι, βάσει των ουσιαστικών προσόντων, προσδιορίζεται η ικανότητα των αξιωματικών να ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, περαιτέρω δε, ότι τα έγγραφα αξιολόγησης και τα λοιπά έγγραφα του ατομικού τους φακέλου αποτελούν το σημείο αναφοράς από το οποίο συνάγονται τα προσόντα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να καταστεί σαφέστερη και ανεπίδεκτη οιασδήποτε αμφισβήτησης, η οριοθέτηση των ουσιαστικών προς προαγωγή προσόντων, προστίθεται δεύτερη (2η) παράγραφος, με την οποία καθορίζονται πλέον ρητά τα πέντε (5) ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα ως εξής: αα) Επαγγελματική Ικανότητα ββ) Διοικητική Ικανότητα γγ) Ηθικά Προσόντα δδ) Ψυχικά Προσόντα και εε) Σωματικά Προσόντα.

(2) Η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται με τη βαθμολόγηση των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων, που ονομάζονται και κριτήρια αξιολόγησης και τα οποία από είκοσι δύο (22) που ήταν για όλους τους αξιωματικούς, διαμορφώνονται πλέον σε είκοσι τέσσερα (24) για τους αξιωματικούς με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή και άνω και σε είκοσι (20) για τους λοιπούς αξιωματικούς. Ειδικότερα, στο άρθρο 19 «Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων», καθορίζονταν μέχρι την 25.1.2018 (έναρξη ισχύος του π.δ. 6/2018), δέκα (10) ουσιαστικά προσόντα. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το σύγχρονο αστυνομικό περιβάλλον και τις νέες αξιολογικές απαιτήσεις, κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση των υφιστάμενων προσόντων, με στόχο την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Επιπρόσθετα, για να επιτευχθεί η αντικειμενική και αντιπροσωπευτική αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αξιολογουμένων, δεδομένου ότι αξιωματικοί διαφορετικών βαθμίδων (ανώτατοι, ανώτεροι και κατώτεροι), καλούνται να εκτελέσουν καθήκοντα αντίστοιχων θέσεων ευθύνης, εκτιμήθηκε ορθά ως απαραίτητη η εισαγωγή στην Έκθεση Αξιολόγησης πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης – επιμέρους προσόντων, τα οποία θα αφορούν μόνο τους αξιωματικούς με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

(3) Συνοψίζοντας αναφέρειότι αναμορφώνεται η Έκθεση Αξιολόγησης, με αποτέλεσμα τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα να περιορίζονται από δέκα (10) σε πέντε (5) για όλους τους αξιωματικούς, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιμέρους «προσόντων» – κριτηρίων αξιολόγησης, καθορίζεται σε είκοσι τέσσερα (24) για τους αξιωματικούς με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή και άνω και σε είκοσι (20) για τους λοιπούς αξιωματικούς, αντί των είκοσι δύο (22) που ίσχυαν για όλους ανεξαιρέτως. Προς τούτο, θα συμπληρώνεται πλέον νέος τύπος έκθεσης, ο οποίος επισυνάπτεται στο π.δ. 6/2018, υπό τη μορφή Παραρτημάτων Α΄ (Έκθεση αξιολόγησης κατώτερων και ανώτερων αξιωματικών μέχρι το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή) και Β΄ (Έκθεση αξιολόγησης ανώτατων αξιωματικών και Αστυν. Διευθυντών). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ενοποίηση ομοειδών κριτηρίων και η εναρμόνιση με τα σύγχρονα δεδομένα στη δημόσια διοίκηση. (4) Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος αξιολόγησης, εισάγεται με την νέα έκθεση αξιολόγησης το επιμέρους προσόν «Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου», με σκοπό τη διασφάλιση του αισθήματος ευθύνης των αξιωματικών κατά την αξιολόγηση του έργου που παράγουν και των ικανοτήτων που επιδεικνύουν οι υφιστάμενοί τους, κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος. Εξάλλου, ήδη έχει θεσπιστεί μνημόνιο ενεργειών, για την πληρέστερη, ορθή και αντικειμενική σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης στην πράξη, με σαφείς κατευθύνσεις προς τους αξιολογητές για την ορθή σύνταξή της, με σκοπό να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους. Προς τούτο, καταρτίστηκε έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Αξιολόγησης (Μέρος ΣΤ΄ Παραρτημάτων Α΄ και Β΄), όπου επιχειρείται, ενδεικτικά, ο προσδιορισμός – επεξήγηση των δράσεων και των συμπεριφορών, με τις οποίες συνδέονται στην πράξη.

Ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων
Με βάση τις υφιστάμενες σύγχρονες και πρωτοποριακές υποδομές του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line) και προς επίτευξη του ευρύτερου στρατηγικού στόχου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, καταργείται το μέχρι σήμερα ισχύον έντυπο της Έκθεσης Αξιολόγησης και τα δύο νέα έντυπα αξιολόγησης θα αντικατασταθούν με ηλεκτρονική φόρμα. Για το λόγο αυτό, με το άρθρο 4 του π.δ. 6/2018 προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 20, που προβλέπει πλέον ρητά την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Police on Line. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής είναι αναμφισβήτητα, καθόσον οι εκθέσεις θα περιέρχονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου και θα αρχειοθετούνται, επιπλέον δε, σ’ αυτά θα έχει πρόσβαση μόνο το Συμβούλιο Κρίσης και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του αρμόδιου Γραφείου της ως άνω Διεύθυνσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτροπή της γραφειοκρατικής βραδύτητας και την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα των εγγράφων αξιολόγησης, που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20.

Επιπρόσθετα, απλοποιείται η διαδικασία επιστροφής των εγγράφων αξιολόγησης για διόρθωση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις ή ελαττώματα από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

 ______________

* Αντωνόπουλος Γιώργος, www.dikaiologitika.gr