Α.ΚΙ.Δ.Α.: Νέα αύξηση ορίου ηλικίας των ανωτάτων Αξιωματικών και Α/Δ΄

Ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης ΑΚΙΔΑ

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε σχέδιο Π.Δ/τος, που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις άδειες του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ρυθμίζονται θέματα τοποθετήσεων και μοριοδότησης νεοξερχομένων Υ/Β΄, επέρχονται οργανωτικής φύσεως αλλαγές με τροποποιήσεις στην εσωτερική διάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ παράλληλα προβλέπεται, για μία ακόμα φορά, αλλαγή του ορίου ηλικίας, μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν υψηλόβαθμοι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων.

Θα σταθούμε στο τελευταίο θέμα, για το οποίο ειδικότερα θα προβλέπεται αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν Αξιωματικοί, που κατέχουν τους βαθμούς Αντιστράτηγου – Αρχηγού (με το νέο Π.Δ. θα ανέλθει στο 66ο έτος), Αντιστράτηγου (64ο έτος), Υποστράτηγου (63ο έτος), Ταξίαρχου (62ο έτος) και Α/Δ΄ (60ο έτος).

Να θυμίσουμε ότι ήταν μόλις πριν 4 χρόνια όταν με το Π.Δ. 81/2016 τροποποιήθηκε το αρ. 49 το Π.Δ. 24/1997 και τα ηλικιακά όρια είχαν και πάλι αυξηθεί (Αρχηγού κατά 3 έτη, Αντιστρατήγου κατά 2 έτη, Υποστρατήγου κατά 2 έτη, Ταξιάρχου κατά 1 έτος και Α/Δ΄ κατά 1 έτος), με τα γνωστά έκτοτε αποτελέσματα, όπως περιορισμός του αριθμού των αποστρατεύσεων, μεγάλη μείωση του αριθμού των προακτέων, επιφανειακές κρίσεις με το «σταγονόμετρο» και στασιμότητα για τους υπόλοιπους Αξιωματικούς, που υπομονετικά περιμένουν την προαγωγή τους έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, ελλείψει οργανικών θέσεων.

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό στην περίπτωση των Αξιωματικών είναι ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας έχει ως αποτέλεσμα οργανικές θέσεις να καταλαμβάνονται για περισσότερα έτη από τους ίδιους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς και να μην κενούνται προς προαγωγή των χιλιάδων υπολοίπων, με αλυσιδωτές συνέπειες στους επόμενους βαθμούς από Α/Υ΄ και κάτω των Αξιωματικών της Σ.Α.Ε.Α. και του Τ.Ε.Μ.Α., στην επετηρίδα των οποίων ήδη παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση. Να θυμηθούμε ότι το 2014 οι κρίσεις έφτασαν στο 123 της επετηρίδας των Α/Δ΄ και το 2020 μόλις στο 24.

Το βαθμολόγιο προβλέπει συγκεκριμένα έτη υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, που αθροιστικά οδηγούν σε πλήρη 35ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι το βαθμό του Α/Δ΄, έχοντας διανύσει 3 έτη σε αυτό το βαθμό. Για κάθε χρόνο, που ο Αξιωματικός στερείται την προαγωγή του, θα υπηρετήσει τουλάχιστον ένα έτος λιγότερο στο βαθμό του Α/Δ΄. Αν δεν προαχθεί εγκαίρως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος βαθμολογίου και καθυστερήσει 3 με 4 έτη συνολικά σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του, δεν θα γίνεις ποτέ Α/Δ΄.

Θα επαναλάβουμε ότι θέση της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών είναι η 40ετή παραμονή των Αξιωματικών στο Σώμα (35 έτη και 5 μάχιμη πενταετία) και ο περιορισμός της δυνατότητας περαιτέρω πολυετούς παραμονής, ιδίως των υψηλόβαθμων Αξιωματικών, που έχουν συμπληρώσει τα πάντα, έχουν πάρει το εφάπαξ στην ενέργεια, έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα 40ετούς υπηρεσίας και παραμένουν στην ενέργεια καταλαμβάνοντας οργανικές θέσεις κι αποστερώντας από τους υπόλοιπους τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας να ισχύσει μόνο για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, άλλως δε μόνο καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του βαθμού τους».

 

Η Γραμματεία της Α.ΚΙ.Δ.Α.